Leveringsbetingelser

Scroll down for english version

SEKTION II Servicevilkår – Professional Services

SEKTION I Generelle vilkår

SEKTION III Servicevilkår – Hostingydelser

SEKTION V Servicevilkår – Software as a Service

SEKTION VII Servicevilkår – Hardwareindkøb

SEKTION VI Servicevilkår – Support og vedligehold

SEKTION IV Servicevilkår – Software 1 4

Indholdsfortegnelse

Disse leveringsbetingelser består af følgende afsnit:

 

Indledning

1.1 Disse leveringsbetingelser omfatter de generelle vilkår i dette afsnit (”Generelle Vilkår”) samt servicevilkår i alle efterfølgende afsnit (”Servicevilkår”).

1.2 De Generelle Vilkår gælder for leveringen af alle former for produkter, leverancer, ydelser og services (”Ydelser”). Hvert enkelt Servicevilkår gælder i tillæg til de Generelle Vilkår for den Ydelse, som de angiver at finde anvendelse for. Bestemmelserne i Servicevilkårene har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser med de Generelle Vilkår.

1.3 De Generelle Vilkår og Servicevilkårene udgør en integreret del af Aftalen (som defineret nedenfor). Bestemmelserne i Aftalen har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser med bestemmelserne i de Generelle Vilkår eller Servicevilkårene.

1.4 De Generelle Vilkår og de relevante Servicevilkår gælder også for Ydelser leveret forud for indgåelse af Aftalen samt for yderligere ydelser, der er afledt af eller på anden måde relateret til Ydelserne.

Aftalen

2.1 ”Aftale” betyder enhver aftale vedrørende levering af Ydelser mellem kunden anført deri (”Kunden”) og Leverandøren anført deri (”Leverandør”), uanset hvilket medie og hvilken metode, der blev brugt ved indgåelse af Aftalen, og uanset om den er underskrevet, bekræftet pr. e-mail eller indgået på anden måde.

2.2 En Aftale kan f.eks. indgås i medfør af en særskilt ordre, serviceaftale, arbejdsordre, statement of work (SOW), e-mail eller lignende, der indeholder oplysninger om Ydelserne, omfanget, prisen og/eller særlige vilkår, der er gældende for Ydelserne.

2.3 Hver enkelt Aftale udgør en individuel Aftale, som er adskilt fra andre Aftaler, der er indgået mellem parterne.

2.4 Der er ingen krydsvirkninger mellem Aftaler. Misligholdelse, mangler, forsinkelse, ophør uanset årsag osv., som vedrører Ydelser under én Aftale, vil derfor ikke berøre nogen anden Aftale. Ansvarsbegrænsninger gælder for og beregnes for hver enkelt Aftale hver for sig. Ophør af en Aftale (uanset årsag) berører ikke nogen anden Aftale og vice versa. I tilfælde af ophør af en Aftale skal Leverandøren fortsat levere Ydelserne i overensstemmelse med eventuelle øvrige Aftaler, herunder eventuelle underliggende Aftaler, medmindre sådanne Aftaler også bringes til ophør.

Ydelserne

3.1 De leverede Ydelser er anført i Aftalen, som indeholder den udtømmende specifikation af Ydelser og krav i forbindelse dermed, herunder omfang, mængde og kvalitet samt eventuelle specifikke forventninger hertil.

3.2 Oplysninger tilvejebragt af Leverandøren i brochurer, kataloger, prislister, annoncer, tidligere tilbud, på

hjemmesider eller mundtligt, samt eventuelle vilkår eller betingelser i købsvilkår eller et tilsvarende dokument leveret af Kunden, finder ikke anvendelse for Ydelserne, medmindre de er gentaget i Aftalen.

3.3 Levering af Ydelser omfatter kun projektledelse, dokumentation, support, træning og vedligeholdelse i det

omfang, det er anført i Aftalen.

3.4 Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med anerkendt og generel god skik i Leverandørens branche.

Parternes samarbejde

4.1 Parterne skal loyalt bidrage til Aftalens opfyldelse på en fleksibel og samarbejdende måde for at sikre til en rettidig levering af Ydelserne. Hver part skal i den forbindelse sikre, at den nødvendige organisationsstruktur er på plads. Parterne skal sikre, at deres repræsentanter har den nødvendige autoritet og beslutningskompetence.

4.2 Kunden skal deltage som aftalt i Aftalen samt bidrage og deltage i det omfang, det med rimelighed kan forventes, eller som Leverandøren til enhver tid anmoder om, herunder i relation til beslutningstagning og ressourcer.

4.3 Kunden skal, i det omfang, det er nødvendigt for Leverandørens levering af Ydelserne, indhente de nødvendige godkendelser, licenser, autorisationer, samtykker og tilladelser for at gøre det muligt for Leverandøren at: (a) tilgå Kundens lokationer og Kundens medarbejdere, og (b) bruge, tilgå, vedligeholde og modificere software, hardware og øvrige materialer, der leveres af Kunden eller stilles til rådighed af Kunden.

4.4 Kunden skal minimere risikoen for tab af eller skade

GENERELLE VILKÅR

EG www.eg.dk

Let’s go further

4

på Kundens IT-systemer, herunder ved at foretage tilstrækkelig backup af data og sikre, at Leverandøren gøres skriftligt bekendt med eventuelle sikkerhedsbestemmelser og øvrige retningslinjer, som er gældende for adgangen til Kundens IT-systemer, før Leverandøren får adgang dertil.

4.5 Hvis oplysninger leveret af en part er unøjagtige eller ufuldstændige, eller hvis en part undlader at opfylde sine forpligtelser, er parterne enige om loyalt at forhandle rimelige ændringer af de(n) berørte del(e) af Ydelserne og/eller Aftalen.

Tidsplan og levering

5.1 Ydelserne leveres i overensstemmelse med den tidsplan, der måtte være anført i Aftalen.

5.2 Uanset eventuelle modstridende bestemmelser finder

leveringstidspunktet sted for hver enkelt del af en

Ydelse senest på det tidspunkt, hvor den pågældende

Ydelse stilles til rådighed for Kunden til kommerciel

brug. Risikoen for Ydelserne overgår til Kunden på

leveringstidspunktet.

5.3 Hver part kan udsætte enhver frist ved at give den

anden part forudgående skriftligt varsel på 5 arbejdsdage. Hver part må dog ikke udsætte en enkelt frist

med mere end 20 arbejdsdage i alt.

5.4 Hvis en fristudsættelse medfører ekstra omkostninger

for den ikke fristudsættende part, disse godtgøres af

den fristudsættende part.

Ændringer

6.1 Ændringer af Aftalen, herunder Ydelserne, skal være skriftlige (f.eks. digitalt eller via en platform tilvejebragt af Leverandøren) og kræver aftale mellem parterne.

6.2 Leverandørens rimelige forbrugte tid og materialer i forbindelse med forberedelse af ændringer, på Kundens anmodning, betales af Kunden.

6.3 I det omfang, ændringer i lovgivning og Kundens politikker påvirker leveringen af Ydelserne, skal en sådan påvirkning af Ydelserne håndteres som en ændring.

6.4 Leverandøren kan tilpasse og ændre de Generelle Vilkår og Servicevilkårene (inklusivt dertilhørende databehandleraftale) med et forudgående skriftligt varsel på 90 dage.

Brug af underleverandører

7.1 Leverandøren kan bruge underleverandører til levering

af Ydelserne.

7.2 Leverandøren er direkte ansvarlig for de Ydelser, der

leveres af en underleverandør, på samme måde, som

var de leveret af Leverandøren selv.

Tredjepartsydelser

8.1 Ydelserne kan omfatte ydelser fra en tredjepart, typisk i form af standardiserede tjenester eller produkter, såsom driftsmiljøer, hosting, onlinetjenester, platforme, software, hardware, data, dokumentation eller andre sådanne ydelser (”Tredjepartsydelser”).

8.2 Alle Tredjepartydelser vil blive betegnet som sådanne af Leverandøren, f.eks. som en del af Aftalen, ved meddelelse fra Leverandøren osv.

8.3 Uanset eventuelle modstridende bestemmelser påtager Leverandøren sig intet ansvar af nogen art for Tredjepartsydelser, herunder hvad angår tilgængelighed, funktionalitet, opdateringer, ændringer eller mangler. Tredjepartsydelser leveres udelukkende ”as is”, og Leverandørens eneste ansvar er at videresende en eventuel reklamation fra Kunden til tredjeparten eller dennes distributør.

8.4 Tredjeparten der leverer Tredjepartsydelser anses ikke for at være en underleverandør.

8.5 Tredjepartsydelser kan stilles til rådighed for Kunden af Leverandørens forretningspartnere i forbindelse med Kundens brug af Ydelsen.

8.6 Hvis Tredjepartsydelser er underlagt tredjepartens gældende servicevilkår/licensvilkår, gøres servicevilkårene/licensvilkårene tilgængelige for Kunden, f.eks. som en del af Aftalen, ved henvisning, som en integreret del af et softwareprodukt, ved shrink-wrap, click-wrap, browse-wrap-licenser eller på anden måde. Alle bestemmelser i tredjepartsvilkår, herunder vedrø- rende brugsrettigheder og ansvarsbegrænsninger, har forrang frem for Aftalen og anses for accepteret af Kunden som en del af Kundens accept af en Aftale om Ydelser, der omfatter Tredjepartsydelser.

8.7 Leverandøren kan til enhver tid ændre Leverandørens Tredjepartsydelser, hvis Ydelserne overordnet set ikke forringes væsentligt i forhold til funktionalitet m.m. som følge af ændringen.

EG www.eg.dk

Let’s go further

5

8.8 Kunden accepterer endvidere, at Tredjepartsydelser løbende bliver udviklet og tilpasset baseret på den teknologiske udvikling, markedskrav etc.

8.9 Dette afsnit 8 omfatter enhver Tredjepartsydelse, uanset at denne måtte være integreret i Ydelserne eller stillet til rådighed for Kunden som en særskilt Ydelse.

Ejendomsforbehold

9.1 Fysiske leverancer, som f.eks. hardware, leveres med ejendomsforbehold. Leverandøren beholder den fulde ejendomsret til hver enkelt enhed, uanset levering til Kunden og Kundens besiddelse og brug af enheden.

9.2 Ejendomsforbeholdet opretholdes, indtil Kunden har betalt hele købesummen for den pågældende enhed, herunder renter, omkostninger og udgifter.

Pris og betalingsbetingelser

10.1 Ydelserne leveres mod betaling som anført i Aftalen.

For Ydelser, hvor der ikke er anført noget om betaling i Aftalen, leveres Ydelserne mod betaling for forbrugt tid og materialer i overensstemmelse med det faktiske antal timer og materialer, der er brugt til levering heraf, og i overensstemmelse med Leverandørens til enhver tid gældende prisliste.

10.2 Leverandøren kan fakturere Kunden forud for eventuelle tilbagevendende Ydelser samt Ydelser med en fast pris. Alle øvrige Ydelser faktureres månedsvis bagud.

10.3 Kunden er ansvarlig for alle tredjeparter, der

anvendes af Kunden, som ikke er underlagt Leverandørens instruks og ansvar, herunder udgifter til installation, forsendelse, ekspedition og forsikring. Kunden skal i henhold til Leverandørens instruktioner enten betale sådanne udgifter direkte til tredjeparten eller kompensere Leverandøren for afholdte udgifter i det omfang, Leverandøren betaler.

10.4 Betalingsbetingelserne er 14 dage efter fakturadatoen.

10.5 Alle priser oplyses ekskl. moms og øvrige skatter/

afgifter.

10.6 Hver part er ansvarlig for egen overholdelse af

gældende lovgivning vedrørende moms og øvrige skatter/afgifter.

10.7 Skatter/afgifter fratrækkes ikke betalingerne til

Leverandøren, medmindre dette er påkrævet i henhold til lovgivningen, i hvilket tilfælde Kunden tilsvarende øger det beløb, der skal betales, så Leverandøren efter alle påkrævede fradrag og tilbageholdelser (efter skat) modtager et beløb svarende til det beløb, Leverandøren ville have modtaget, såfremt der ikke var foretaget nogen fradrag eller tilbageholdelser.

10.8 Der påløber renter på forfaldne betalinger i overensstemmelse med gældende lov.

10.9 Leverandøren kan justere de aftalte priser for tilbagevendende Ydelser og timesatserne årligt med

virkning fra den 1. januar.

10.10 Justeringen kan ikke overstige den årlige regulering

som anført i:

 1. a) den årlige regulering som anført i det standardiserede lønindeks i Leverandørens branche (informations- og teknologiydelser) som publiceret af

Danmarks Statistik for Kunder med bopæl i Danmark

plus 2 %.

 1. b) Konsumprisindeksen for ”Tjenester hvor arbeidskraft

dominerer” som publiceret af Statistisk sentralbyrå

for Kunder med bopæl i Norge plus 2 %.

 1. c) Labor Cost Index for tjänstemän (LCI tjm) preliminärt

index, SNI 2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet) som publiceret af Statistikmyndigheten SCB for Kunder med bopæl i Sverige i

måneden før den årlige fornyelsesdato plus 2 %.

10.11 Hvis Kunden har bopæl i et andet land, er Leverandøren berettiget til, uden begrænsninger, at justere

priser for tilbagevendende betalinger for Ydelser

(f.eks. abonnements- og vedligeholdelsesydelser)

og timepriser, årligt og med virkning fra 1. januar.

10.12 Ændringer, der skyldes eksterne omstændigheder,

herunder i relation til valutakurser, forsikrings- og

transportudgifter, ændringer i priser på tredjepartsydelser osv., giver Leverandøren mulighed for yderligere at justere dennes priser med nettoindvirkningen

af ændringerne uden forudgående varsel.

10.13 Der kan ikke foretages modregning i Leverandørens

fakturaer.

10.14 Leverandøren må indsamle og/eller anmode om

oplysninger om Kundens kreditvurdering. Derudover må Leverandøren kræve forudbetaling eller

tilstrækkelig sikkerhed i form af en bankgaranti fra

et anerkendt pengeinstitut vedrørende et beløb, der

EG www.eg.dk

Let’s go further

6

svarer til de anslåede betalinger for Ydelserne, som en betingelse for (den fortsatte) levering deraf.

Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser

11.1 Generelt

11.1.1 Hver part har de rettigheder og beføjelser, der er til

rådighed i henhold til gældende lovgivning, medmindre

andet er aftalt, herunder i Aftalen.

11.1.2 Kunden skal undersøge Ydelserne uden ugrundet

ophold efter leveringstidspunktet.

11.1.3 Kundens misligholdelsesbeføjelser, herunder for

mangler og forsinkelse, bortfalder, hvis Leverandøren ikke har modtaget meddelelse herom uden

ugrundet ophold efter misligholdelsen blev opdaget,

eller burde være blevet opdaget.

11.1.4 Leverandørens ansvar for misligholdelse, herunder

for fejl og mangler, bortfalder senest 6 måneder efter

leveringstidspunktet for de pågældende Ydelser, og

under alle omstændigheder 6 måneder efter det

tidspunkt, hvor misligholdelsen fandt sted.

11.1.5 En meddelelse om misligholdelse friholder ikke Kunden fra forpligtelsen til at betale fakturerede beløb, når de forfalder.

11.2 Mangler

11.2.1 En Ydelse er mangelfuld, hvis den ikke i al væsentlighed opfylder de specifikationer, der er anført i

Aftalen, idet det forudsættes, at IT-ydelser aldrig er

fuldstændig fri for fejl, mangler eller afbrydelser.

11.2.2 Manglende overholdelse af garanterede servicemål

anses ikke for en forsinkelse, men en mangel.

11.3 Forsinkelse

11.3.1 En Ydelse er forsinket, hvis leveringen finder

sted efter det aftalte leveringstidspunkt for den

pågældende Ydelse.

11.3.2 Hver part skal give skriftlig meddelelse om en faktisk eller forventet forsinkelse og loyalt forsøge at begrænse de negative virkninger af forsinkelsen.

11.3.3 Hvis en part forhindres i at opfylde sine forpligtelser pga. omstændigheder, der kan tilskrives den anden part, kan den pågældende part udsætte en berørt frist med forsinkelsens varighed.

11.3.4 Hvis en forsinkelse hovedsageligt skyldes forhold, der kan tilskrives Kunden, faktureres berørte betalinger fortsat i overensstemmelse med Aftalen, uanset om Ydelserne, faser, milepæle, tests osv., der udløser betalingen, er forsinket.

11.3.5 Leverandøren kan tilbageholde eller annullere en Ydelse, hvis betaling for den leverede Ydelse er forsinket, forudsat at Leverandøren har givet mindst 30 dages forudgående skriftligt varsel, og den forsinkede betaling ikke er modtaget fuldt ud ved udløbet af fristen.

11.4 Afhjælpning

11.4.1 Når en part får meddelelse om sin misligholdelse, eller selv bliver bekendt med sin misligholdelse, er parten berettiget og forpligtet til at afhjælpe misligholdelsen uden ugrundet ophold. Særlige servicemål kan være aftalt i Aftalen.

11.4.2 Afhjælpning omfatter alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe en mangel eller en forsinkelse og sikre genoprettelse af de leverede Ydelser eller betaling af eventuelle udestående beløb.

11.4.3 Mangler kan, efter Leverandørens eget valg, afhjælpes ved afhjælpning eller omlevering.

11.4.4 Hvis misligholdelsen ikke kan afhjælpes uden ugrundet ophold, skal parterne loyalt drøfte en plan for afhjælpning af misligholdelsen og en eventuel rimelig workaround.

11.5 Erstatning

11.5.1 I det omfang, en part ikke formår at afhjælpe en misligholdelse, kan den ikke-misligholdende part kræve erstatning i overensstemmelse med Aftalen.

11.5.2 Hvis Kunden anmelder en ikke-eksisterende eller ikke-reproducerbar mangel, kan Leverandøren kræve betaling for forbrugt tid og materialer i relation hertil.

11.6 Ansvarsbegrænsning

11.6.1 En part er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder Kundens tabte fortjeneste eller indtjening, forventet indtjening, driftstab, tab af goodwill, driftsafbrydelse, mindsket forretningsværdi eller tab af data (med undtagelse af direkte omkostninger til reetablering af data, for hvilken den ansvarlige part har en backup-forpligtigelse). Dog anses dækningskøb, Leverandørens tabte fortjeneste i medfør af Aftalen, Leverandørens øgede

EG www.eg.dk

Let’s go further

7

ressourceforbrug eller betaling for ekstra Professional Services, som ikke kan reallokeres, for et direkte tab.

11.6.2 Hver parts samlede ansvar for krav, der udspringer

af Aftalen i en 12-måneders periode, og uanset

hvorvidt kravet er baseret på erstatning inden for

eller uden for kontrakt, skadesløsholdelse, lovgivning,

artikel 82 i databeskyttelsesforordningen eller andet,

begrænses til et beløb svarende til 100 % af de

betalinger, der er modtaget af Leverandøren i

henhold til Aftalen for den samme periode.

11.6.3 Uanset ovenstående, hvis Leverandøren har betalt

erstatning og/eller andre beløb til en registreret baseret på artikel 82 i databeskyttelsesforordningen

eller § 26 i erstatningsansvarsloven, skal Kunden

skadesløsholde Leverandøren for det betalte beløb,

der overstiger den aftalte ansvarsbegrænsning.

11.6.4 Ansvarsbegrænsningerne begrænser ikke en parts

ansvar i forhold til:

 1. a) betaling af forfaldne fakturaer.
 2. b) tab, som ikke kan undtages eller begrænses i henhold til gældende ufravigelig lov.
 3. c) produktansvar i forbindelse med død eller legemsbeskadigelse.
 4. d) krav fremsat af, og endeligt tilkendt til, en tredjepart, om at Ydelsen krænker immaterielle rettigheder.
 5. e) brud på forpligtelser vedrørende fortrolighed, som

er anført i Aftalen.

 1. f) grov uagtsomhed, forsætlig forsømmelse eller

bedrageri.

11.6.5 Leverandøren er ikke ansvarlig for tab eller skade,

som skyldes Kundens manglende træning, brug af

de leverede Ydelser på en anden måde end anført

i den leverede dokumentation, eller som skyldes

Kundens eller en tredjeparts implementering af,

ændringer af eller indgreb i de leverede Ydelser.

Immaterielle rettigheder

12.1 Leverandøren er ejer af og ophavsmand til alle

immaterielle rettigheder i og til Ydelserne (herunder eventuelle immaterielle rettigheder, der er skabt i fællesskab med Kunden) og resultaterne deraf.

12.2 Leverandøren tildeler Kunden en licens til Ydelsen, som

er yderligere beskrevet i de relevante Servicevilkår.

12.3 Uanset eventuelle modstridende bestemmelser, og

i det omfang, Aftalen angiver, at specifikke licensvilkår eller betingelser er gældende for en specifik Ydelse, vil de specifikke licensvilkår eller betingelser finde anvendelse for de Ydelser, der leveres til Kunden, i stedet for ovennævnte Servicevilkår.

12.4 Fra aftaletidspunktet tildeler Kunden Leverandøren

en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge tjenester (herunder software) eller andet materiale, som Kunden til enhver tid stiller til rådighed for Leverandøren som et led i opfyldelsen af Aftalen. Den tilladte brug omfatter alene den brug, der er nødvendig for levering af Ydelserne, og udløber automatisk ved ophør eller udløb af Aftalen.

Krænkelse af tredjeparts rettigheder

13.1 Uanset eventuelle ansvarsbegrænsninger, skal en

part (den ”Forsvarende Part”) skadesløsholde den anden part (den ”Berørte Part”) i henhold til dette afsnit 13 for krav fremsat af, og endeligt tilkendt til, tredjepart om, at Ydelsen krænker tredjepartens immaterielle rettigheder.

13.2 Skadesløsholdelse er betinget af, at den Berørte

Part:

 1. a) straks informerer den Forsvarende Part om kravet

og giver den Forsvarende Part mulighed for at overtage forsvaret heraf.

 1. b) giver den Forsvarende Part alle oplysninger, der med

rimelighed anmodes om, og samarbejder og giver

den Forsvarende Part enebeføjelse til at forsvare og

forlige kravet.

 1. c) ikke afgiver nogen erklæring, som kan have en

skadelig virkning for mulighederne for at forlige eller

forsvare kravet.

13.3 Den Forsvarende Part kan efter eget valg sikre en

gyldig licens til de krænkede immaterielle rettigheder eller bringe krænkelsen til ophør ved at modificere eller udskifte den berørte Ydelse med en løsning, der i al væsentlighed har den samme funktionalitet som den, der krænker tredjepartens immaterielle rettigheder.

13.4 Alternativt kan den Forsvarende Part opsige

Aftalen (eller den del af Aftalen, der vedrører de krænkende Ydelser) med øjeblikkelig virkning mod

EG www.eg.dk

Let’s go further

8

tilbagebetaling af alle beløb for den opsagte del af Aftalen, der er modtaget indenfor en periode på 12 måneder efter meddelelse om krænkelsen til den Forsvarende Part, uden forpligtelse til at godtgøre yderligere tab eller omkostninger.

13.5 Den Forsvarende Parts forpligtelser finder ikke anvendelse, hvis kravet eller en endelig dom er baseret på:

 1. a) den Berørte Parts manglende overholdelse af Aftalen.
 2. b) den Berørte Parts integration af Ydelserne osv. i et

tredjepartsprodukt, data eller forretningsprocesser,

herunder tredjeparts-add-ons eller software.

 1. c) brug af Ydelserne til andre formål end de påtænkte

formål og/eller i strid med vejledning om korrekt brug.

13.6 Dette afsnit udgør den Berørte Parts eneste

misligholdelsesbeføjelse i tilfælde af krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

Ophør

14.1 Opsigelse

14.1.1 Aftalens varighed (og varigheden for eventuelle

licenser og/eller ydelser, der tildeles i henhold hertil)

er anført i Aftalen.

14.1.2 Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders forudgående skriftligt varsel.

14.1.3 I tilfælde af Kundens opsigelse skal Kunden betale:

 1. a) for Ydelserne leveret indtil tidspunktet, hvor opsigelsen

finder sted.

 1. b) for Ydelser leveret i opsigelsesperioden.
 2. c) for Professional Services allokeret i opsigelsesperioden

og som ikke med rimelighed kan reallokeres før

udløbet heraf.

 1. d) andre rimelige og uundgåelige omkostninger.

14.1.4 Alle omkostninger skal i rimeligt omfang begrænses

af Leverandøren.

14.2 Ophævelse

14.2.1 Begge parter kan med omgående virkning ophæve

Aftalen:

 1. a) hvis den anden part væsentligt misligholder Aftalen,

og den væsentlige misligholdelse ikke er afhjulpet

inden 60 dage efter modtagelse af en skriftlig

meddelelse fra den ikke-misligholdende part om at

foretage afhjælpning.

 1. b) hvis den anden parts væsentlige misligholdelse af

Aftalen ikke kan afhjælpes.

 1. c) i tilfælde af den anden parts konkurs, med forbehold for den ret, konkursboet har til at indtræde i

Aftalen, i det omfang dette er tilladt i henhold til

konkursloven eller tilsvarende gældende lovgivning.

14.2.2 Kundens undladelse af at betale et udestående

beløb (undtagen udestående beløb, som bestrides i

god tro) anses for en væsentlig misligholdelse.

14.3 Virkninger af ophør

14.3.1 Ophør, uanset årsag, har alene fremadrettet virkning (ex nunc).

14.3.2 Ophør, uanset årsag, medfører ikke tilbagebetaling

af allerede betalte beløb.

Force majeure-hændelse

15.1 Ingen af parterne har misligholdt en forpligtelse i

det omfang og i det tidsrum, hvor den pågældende part er forhindret i at opfylde den pågældende forpligtelse grundet en force majeure-hændelse.

15.2 Force majeure-hændelser omfatter naturkatastrofer,

krig, mobilisering, nedbrud på telekommunikation/ infrastruktur, som ikke leveres af Leverandøren, eksterne sikkerhedshændelser (f.eks. hackerangreb, angreb af computervirus eller anden ødelæggende adfærd fra tredjepart) og lignende forhold (hvis hændelsen ikke skyldes Leverandørens misligholdelse, herunder manglende overholdelse af aftalte sikkerhedskrav i henhold til Aftalen), sundheds- og sikkerhedsrestriktioner og anbefalinger udstedt af offentlige myndigheder, pandemier, epidemier, strejker, lockout, brand, skader på produktionsanlæg, import- og eksportreguleringer og andre uforudseelige omstændigheder uden for den berørte parts kontrol.

15.3 Uden ugrundet ophold efter at den berørte part har

givet meddelelse om en force majeure-hændelse, og med regelmæssige intervaller derefter, skal parterne loyalt konferere og gøre rimelige bestræ- belser på at blive enige om tiltag og en passende plan herfor, for at muliggøre fortsat levering af de Ydelser, der er berørt af force majeure-hændelsen.

15.4 Parterne skal til enhver tid efter indtrædelse af en

EG www.eg.dk

Let’s go further

9

force majeure-hændelse, og så længe den opretholdes, hver især gøre rimelige bestræbelser på at forhindre og afbøde virkningerne af force majeure-hændelsen. Hvis Leverandøren på grund af en force majeure-hændelse forhindres i at levere Ydelserne, skal Leverandøren på anmodning fra Kunden og mod betaling af forbrugt tid og materialer tage rimelige skridt i overensstemmelse med god brancheskik til at overvinde eller minimere konsekvenserne af force majeure-hændelsen.

Data og sikkerhed

16.1 Kunden har alle rettigheder, herunder immaterielle

rettigheder, til Kundens egne data.

16.2 Kunden er ansvarlig for nøjagtigheden og integriteten

af data, der behandles af Leverandøren ved brug af Ydelserne, samt Kundens overdragelse, migration og/eller konvertering af Kundens data til eller fra Ydelserne.

16.3 Kunden kan ikke kræve, at Leverandørens medarbejdere personligt skal acceptere vilkår vedrørende Kundens IT-sikkerhedspolitik.

Kundens personoplysninger

17.1 Hvis Leverandøren forpligter sig til at behandle

personoplysninger på vegne af Kunden (som databehandler), skal parterne indgå en særskilt databehandleraftale baseret på Leverandørens standard. Bestemmelserne i databehandleraftalen har forrang i tilfælde af en uoverensstemmelse med bestemmelserne i Aftalen, de Generelle Vilkår eller Servicevilkårene.

17.2 Leverandøren må ikke betro andre parter personoplysninger, der behandles på vegne af Kunden, til opbevaring, omarbejdning eller sletning, uden at informere Kunden.

17.3 Kunden bekræfter at den har sikret den nødvendige

behandlingshjemmel for Leverandørens, Leverandørens tilknyttede selskaber og tredjeparters lovlige behandling af personoplysninger på vegne af Kunden, før at data overlades til Leverandøren.

17.4 Leverandøren kan anonymisere alle oplysninger, der

modtages, genereres eller behandles som en del af Ydelserne og bruge disse til egne formål. Leverandøren har alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til de anonymiserede oplysninger.

17.5 Parterne er hver især ansvarlige for gebyrer og

bøder, der pålægges i henhold til artikel 83 i databeskyttelsesforordningen.

Fortrolighed

18.1 Hver part skal opretholde fuld fortrolighed i enhver

henseende omkring oplysninger og dokumentation mv. om den anden part, som er modtaget i forbindelse med Aftalen og Ydelserne. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset Aftalens ophør, og uanset af hvilken årsag.

18.2 Hver part må videregive fortrolige oplysninger til

dennes repræsentanter, herunder juridiske rådgivere, konsulenter mv., hvis videregivelsen er nødvendig for, at de juridiske rådgivere, konsulenter mv. kan udføre deres opgaver eller funktion i relation til Aftalen eller Ydelserne. En part kan endvidere videregive fortrolige oplysninger, når den er forpligtiget hertil i henhold til ufravigelig lovgivning eller i henhold til et påbud fra en domstol eller en offentlig myndighed, der handler inden for rammerne af sine beføjelser.

18.3 Forpligtelserne vedrørende fortrolighed omfatter

ikke:

 1. a) oplysninger, som den modtagende part er bekendt

med eller bliver bekendt med uden at være underlagt forpligtelse vedrørende fortrolighed.

 1. b) oplysninger, som udvikles selvstændigt af den

modtagende part.

 1. c) oplysninger, som er offentlige.

18.4 Personoplysninger, som omfattet af

databeskyttelseslovgivningen, er ikke i sig selv fortrolige oplysninger.

EG www.eg.dk

Let’s go further

10

Overdragelse

19.1 Parterne må alene overdrage rettigheder og

forpligtelser i henhold til Aftalen til en tredjepart med den anden parts forudgående skriftlige tilladelse, som ikke kan tilbageholdes eller forsinkes uden rimelig grund.

19.2 Uanset eventuelle modstridende bestemmelser kan

Leverandøren efter eget valg overdrage Aftalen, helt eller delvist, til (a) en af Leverandørens koncernforbundne virksomheder eller (b) til en tredjepart som led i et frasalg af en eller flere af dennes selskaber, forretningsenheder etc.

Gyldighed og vilkårenes indbyrdes uafhængighed

20.1 Hvis en bestemmelse i denne Aftale anses for at

være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse håndhæves i videst muligt tilladt omfang, og en sådan bestemmelse skal ikke berøre lovligheden og gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

Overholdelse af internationale regler og bekæmpelse af korruption

21.1 Ydelserne leveres til Kundens interne brug og ikke

til kommerciel udnyttelse. Hvis Kunden eksporterer, importerer eller på anden måde overdrager en Ydelse, vil Kunden være ansvarlig for at overholde gældende lovgivning og for at indhente eventuelle nødvendige eksport- eller importtilladelser. Begge parter skal overholde gældende lovgivning vedrørende bekæmpelse af bestikkelse og korruption. Leverandøren kan tilbageholde sin opfyldelse af Aftalen i det omfang, det er påkrævet i henhold til gældende lov.

Lovvalg og tvister

22.1 Aftalen er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor Leverandøren har bopæl, bortset fra (a) regler som

fører til anvendelse af anden lovgivning, og (b) De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

22.2 Enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i tilknytning til Aftalen, skal afgøres ved voldgift som beskrevet nedenfor, medmindre andet er aftalt mellem parterne:

(a) for kunder med bopæl i Danmark: Forenklet voldgift ved anvendelse af Voldgiftsinstituttets regler om forenklet voldgiftsbehandling i den udgave, der er gældende på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen anlægges. Voldgiftsretten skal have sæde i København. Voldgiftsrettens sprog skal være engelsk.

(b) for kunder med bopæl i Norge: Ved voldgift i henhold til den norske voldgiftslov. Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer. Voldgiftsretten skal have sæde i Oslo. Voldgiftsrettens sprog skal være engelsk.

(c) for kunder med bopæl i Sverige: Voldgift ved anvendelse af Stockholms Handelskammers regler om forenklet voldgiftsbehandling i den udgave, der er gældende på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen anlægges. Voldgiftsretten skal have sæde i Stockholm. Voldgiftsrettens sprog skal være engelsk.

(d) for kunder med bopæl i øvrige lande: Forenklet voldgift ved anvendelse af det danske Voldgiftsinstituts regler om forenklet voldgiftsbehandling i den udgave, der er gældende på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen anlægges. Voldgiftsretten skal have sæde i København. Voldgiftsrettens sprog skal være engelsk.

EG www.eg.dk

Let’s go further

11

Indledning

1.1 Disse Servicevilkår udgør en integreret del af Aftalen og finder anvendelse for Leverandørens levering af Professional Services, herunder konsulentydelser og øvrige Ydelser inden for rådgivning, træning, integration, applikationsudvikling, projektledelse, implementering, scripting, dataoverførsel og dokumentation samt de resultater og leverancer, der leveres som en del deraf (”Professional Services”).

Ydelserne

2.1 Medmindre andet er anført i Aftalen, leveres alle Professional Services som en indsatsforpligtelse, hvilket betyder, at Leverandøren yder en arbejdsindsats, men ikke garanterer for en specifik funktionalitet eller et specifikt resultat.

2.2 I det omfang, det er udtrykkeligt anført i Aftalen, kan Professional Services leveres som en resultatforpligtelse, hvilket betyder, at Leverandøren skal levere en specifik funktionalitet eller et specifikt resultat.

2.3 Initiativet for levering af Professional Services i henhold til den tidsplan, der er anført i Aftalen, påhviler Leverandøren.

2.4 Leverandøren kan opfylde en specifikation ved levering af standardfunktionalitet.

2.5 Ved Kundens betaling for Ydelserne tildeler Leverandøren Kunden en tidsubegrænset, overdragelig, ikke-eksklusiv licens til de resultater, som er blevet udviklet eller ændret særligt til Kunden som en del af Professional Services, herunder dokumentation, data, tilpasninger, integrationer og kundespecifik software.

2.6 Licensen er ubegrænset i alle henseender, herunder i forhold til tid, territorium, konfiguration, form, design, metode og medie. Licensen omfatter endvidere alle rettigheder, der er til rådighed for ejeren og ophavsmanden, kendte eller ukendte, herunder retten til at bruge, ændre, udvikle, vedligeholde, sublicensere, distribuere og overdrage Ydelserne og resultaterne i enhver form for konfiguration, form, design, metode og på ethvert medie efter Kundens eget valg.

Tidsplan og levering

3.1 Leverandøren tilstræber at levere Professional Services i henhold til en eventuel tidsplan, der er anført i Aftalen. En eventuel tidsplan i Aftalen er alene til planlægnings og estimeringsformål og kan ikke tages som udtryk for en yderligere forpligtelse for Leverandøren.

3.2 Medmindre en specifik proces for accepttest eller levering er anført i Aftalen, vil levering ske løbende efterhånden som Leverandøren leverer den arbejdsindsats, der udgør de aftalte Professional Services.

3.3 Hvis der er anført en specifik proces for accepttest eller levering i Aftalen, vil leveringstidspunktet være det tidligste tidspunkt af enten (a) når accepttesten eller den konkrete leveringsproces er blevet godkendt/afsluttet, eller (b) når Kunden starter med at bruge de leverede Professional Services eller sætter dem i produktionsbrug eller på anden vis acceptere de leverede Professional Services.

Test og godkendelse

4.1 Formaliseret test, såsom accepttest, udføres i det omfang, det er anført i Aftalen, og i overensstemmelse med den tidsplan, der er anført deri.

4.2 Godkendelse er alene baseret på den aftalte testplan og det aftalte omfang, og enhver form for test derudover, dvs. test ud over de aftalte scripts og brugercases, påvirker ikke godkendelsen af accepttesten.

4.3 Kunden skal under accepttesten og uden ugrundet ophold indberette og klassificere alle uoverensstemmelser og tilvejebringe behørig dokumentation.

4.4 Hvis Kunden ikke skriftligt afviser at godkende accepttesten inden for 10 dage og tilvejebringer dokumentation herfor anses accepttesten for godkendt.

4.5 Kunden må alene afvise at godkende accepttesten, hvis der kan dokumenteres reproducerbare mangler, som afviger fra de aftalte specifikationer og i væsentligt omfang forhindrer Kunden i at tage de leverede Professional Services i forretningsmæssig anvendelse.

4.6 Hvis accepttesten afvises i overensstemmelse med Aftalen, kan Leverandøren afhjælpe de mangler, der står i vejen for accepten, og iværksætte en fornyet accepttest af de leverede Professional Services, indtil accepttesten godkendes eller Aftalen bringes til ophør.

SERVICEVILKÅR – PROFESSIONAL SERVICES

EG www.eg.dk

Let’s go further

12

Medarbejdere

5.1 Leverandøren skal bruge kvalificerede medarbejdere til

levering af Professional Services.

5.2 Parterne skal bestræbe sig på at sikre kontinuitet i de

anvendte medarbejdere. Om nødvendigt kan parterne dog erstatte medarbejdere, herunder navngivne

medarbejdere, der er allokeret til Aftalen, med andre

tilsvarende medarbejdere.

5.3 En part skal informere den anden part, hvis en navngiven medarbejder ikke længere er til rådighed. I dette

tilfælde skal parten levere en erstatningsmedarbejder

med tilsvarende kompetence.

Pris og betalingsbetingelser

6.1 Tid og materialer

6.1.1 Professional Services, som leveres i henhold til prismodellen tid og materialer, faktureres på baggrund af det faktiske antal timer og de materialer, der er anvendt ved levering af Professional Services. I det omfang, der er anført timepriser i Aftalen, anvendes de ved beregningen.

6.1.2 Kun effektiv tid kan faktureres, ekskl. f.eks. frokostpauser, længere pauser, sociale begivenheder, intern træning.

6.1.3 Rejsetid faktureres med 50 % af den gældende takst.

6.1.4 Leverandøren skal udarbejde et tidsestimat, hvis

Kunden anmoder derom. Hvis der er en risiko for, at et estimat kan eller vil blive overskredet, skal Leverandøren straks informere Kunden derom. Parterne skal loyalt aftale de nødvendige justeringer. Hvis et estimat overskrides, kan Leverandøren fortsat levere Professional Services mod betaling ud over det estimerede vederlag, medmindre der er aftalt en ændring.

6.1.5 Leverandøren skal holde regnskab med den forbrugte

tid og for hvert enkelt tilfælde angive den relevante medarbejder samt omfanget og beskaffenheden af det udførte arbejde.

Fast pris

6.2.1 Professional Services, som leveres i henhold til prismodellen fast pris, faktureres på baggrund af den

aftalte faste pris, uanset forbrugt tid og materialer.

Øvrige udgifter

6.3.1 Leverandøren leverer Professional Services inden for

sædvanlig arbejdstid, dvs. mandag til fredag, med undtagelse af officielle helligdage i Leverandørens jurisdiktion. Hvis Kunden udtrykkeligt anmoder Leverandøren om at levere Professional Services uden for sædvanlig arbejdstid, kan Leverandøren opkræve Kunden et overtidstillæg pr. time på 100 %, uanset prismodel.

6.3.2 Omkostninger, udgifter og udlæg, f.eks. til kost og

logi, faktureres i tillæg til vederlaget for Professional Services, uanset prismodel. Ekstraordinære udgifter skal godkendes i forvejen af Kunden.

6.3.3 Kørsel faktureres i tillæg til vederlaget til Professional Services, uanset prismodel, og beregnes i henhold til statens takster for kørselsgodtgørelse. Kørsel omfatter ikke broafgifter eller billetter til offentlig transport, som faktureres særskilt som udgifter. Leverandøren skal reducere transportomkostningerne i rimeligt omfang.

Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser

7.1 Leverandørens forsinkelse med levering af Professional Services udgør alene væsentlig misligholdelse, hvis det aftalte leveringstidspunkt forsinkes med mere end 90 dage grundet omstændigheder, som kan tilskrives Leverandøren.

EG www.eg.dk

Let’s go further

13

Indledning

1.1 Disse Servicevilkår udgør en integreret del af Aftalen og finder anvendelse for Leverandørens levering af hostingydelser, såsom hosting af Kundens platforme og infrastruktur, bortset fra Software-as-a-Service (”Hostingydelser”).

1.2 Adgang til og brug af Hostingydelserne kan være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, herunder en politik for acceptabel brug eller vilkår fra en tredjepart, der leverer Hostingydelserne som en Tredjepartsydelse. De yderligere vilkår kan være indeholdt i Aftalen eller gjort tilgængelige af en tredjepart, der leverer de pågældende Hostingydelser.

Ydelserne

2.1 Leverandøren vil til enhver tid stille de Hostingydelser,

der er anført i Aftalen, til rådighed, bortset fra eventuel planlagt nedetid og utilgængelighed forårsaget af

eksterne begivenheder.

2.2 Leverandøren garanterer ikke at Hostingydelserne vil

være fejlfri eller uden afbrydelser.

2.3 Eventuel planlagt nedetid vil, i det omfang, det er

muligt, finde sted uden for normal arbejdstid, dvs. om

natten eller i weekenderne.

Tidsplan og levering

3.1 Hostingydelserne leveres fra det aftalte leveringstidspunkt.

3.2 Hvis der er aftalt en transitionsperiode eller et projekt for at håndtere overtagelsen af aktiviteter, software, hardware osv. eller andet forberedende arbejde, som sætter Leverandøren i stand til at levere Hostingydelserne fra det aftalte leveringstidspunkt, leverer Leverandøren sådanne transitionsydelser som særskilte Professional Services og som anført i Aftalen.

3.3 Hostingydelserne leveres som en tilbagevendende ydelse i den periode (herunder eventuelle fornyelsesperioder), der er anført i Aftalen. Hvis Hostingydelserne leveres på fornyelses- eller abonnementsbasis, anerkender Kunden, at fortsat levering af Hostingydelserne er betinget af Kundens rettidige betaling af fornyelseseller abonnementsafgifter som anført i Aftalen.

Ændringer

4.1 Hostingydelserne kan efter Leverandørens eget valg til enhver tid blive genstand for ændringer, herunder ved tilføjelse eller fjernelse af funktioner, så længe disse ændringer ikke har en negativ indvirkning på Hostingydelserne. Ændringerne kan ske uden varsel.

4.2 Hvis Hostingydelserne leveres ved brug af Leverandø- rens software eller hardware, kan Leverandøren udskifte eller opgradere denne software eller hardware uden Kundens forudgående samtykke.

Begrænset adgang

5.1 Hvis leveringen af Hostingydelserne, eller Kundens brug deraf, på noget tidspunkt udgør en risiko for betydelig skade (af nogen art) for Leverandøren eller nogen anden part, kan Leverandøren helt eller delvist blokere for eller begrænse adgangen til Hostingydelserne. Leverandøren skal straks orientere Kunden, hvis adgangen til Hostingydelserne begrænses.

Assistance i forbindelse med ophør

6.1 Leverandøren skal bidrage til overdragelse af Hostingydelserne fra Leverandøren til Kunden eller en tredjepart udpeget af Kunden på en loyal og ansvarlig måde på rimelig anmodning fra Kunden.

6.2 Levering af assistance i forhold til en tredjepart i forbindelse med ophør er betinget af, at tredjeparten indgår en fortrolighedsaftale med Leverandøren på vilkår og betingelser, som ikke er mindre byrdefulde end dem, der er anført i Aftalen.

6.3 Der kan anmodes om assistance i forbindelse med ophør til levering fra datoen for meddelelse om ophør (uanset årsag) og op til tre måneder efter Aftalens ophør.

6.4 Assistance i forbindelse med ophør leveres mod betaling for forbrugt tid og materialer i overensstemmelse med det faktiske antal timer og materialer, der er brugt til levering heraf, og beregnes i overensstemmelse med Leverandørens til enhver tid gældende prisliste.

SERVICEVILKÅR – HOSTINGYDELSER

EG www.eg.dk

Let’s go further

14

Indledning

1.1 Disse Servicevilkår udgør en integreret del af Aftalen og finder anvendelse for Leverandørens levering af licenseret software (”Softwaren”), bortset fra Software-as-a-Service.

1.2 Disse Servicevilkår finder alene anvendelse i det omfang, Softwaren ikke er omfattet af særskilte licensvilkår, i hvilket tilfælde sådanne særskilte licensvilkår er gældende for Softwaren i stedet for disse Servicevilkår i deres helhed.

Ydelserne

2.1 Softwaren, herunder de data, der er indeholdt i Softwaren, er et standard-softwareprodukt.

2.2 Hvis Softwaren leveres som en abonnementslicens, tildeles Kunden en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge Softwaren, herunder eventuelle opgraderinger, opdateringer, versioner, releases, og udviklingsydelser osv., som leveres af Leverandøren i den licensperiode, der er angivet i Aftalen, fra leveringstidspunktet, medmindre andet følger af Aftalen, og forudsat at Kunden betaler licensvederlaget. Enhver forsinkelse med betalingen af licensvederlaget giver Leverandøren ret til, uden ansvar, at suspendere Kundens adgang til Softwaren.

2.3 Hvis Softwaren leveres som en tidsubegrænset licens, tildeles Kunden en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig ret til at bruge Softwaren, som leveres af Leverandøren som angivet i Aftalen og fra leveringstidspunktet, medmindre andet følger af Aftalen, og forudsat at Kunden betaler licensvederlaget.

2.4 Kun Kunden er berettiget til at bruge Softwaren. Kunden må alene bruge Softwaren til dennes egne formål.

2.5 Hvis specificeret i Aftalen må Kunden tillade ethvert koncernforbundet selskab at bruge Softwaren til disses egne formål på samme vilkår som Kunden selv, herunder vilkår om anskaffelse af de nødvendige licenser. Kunden forbliver direkte ansvarlig for enhver brug af Softwaren samt overholdelse af vilkårene herfor, herunder for Kundens koncernforbundne selskaber.

2.6 Softwaren må udelukkende anvendes som udtrykkeligt tilladt, medmindre andet er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning. Det er udtrykkeligt ikke tilladt at:

 1. a) bryde eller omgå tekniske begrænsninger.
 2. b) foretage reverse engineering, dekompilere eller

adskille Softwaren eller bruge nogen andre metoder til at opnå adgang til Softwarens kildekode eller forretningshemmeligheder, som er indeholdt i Softwaren.

 1. c) modificere eller ændre Softwaren eller objektkoden.
 2. d) tillade en tredjepart at foretage ændringer eller

vedligeholdelse af Softwaren på vegne af Kunden.

 1. e) stille Softwaren eller Softwarens funktionalitet til

rådighed for en tredjepart på nogen måde (f.eks. via et

netværk eller en hostingtjeneste).

 1. f) offentliggøre eller tillade andre at kopiere eller tilgå

Softwaren.

 1. g) sælge, udleje eller udlåne Softwaren.
 2. h) bruge Softwaren til kommercielle softwarehostingtjenester.
 3. i) bruge Softwaren til at understøtte en tredjeparts

virksomhed eller til at drive en særskilt tjeneste.

 1. j) ændre eller fjerne nogen mærker og/eller meddelelser

vedrørende ophavsret, varemærker eller øvrige rettigheder, eller henvisninger dertil, som er anført i Softwaren eller på det medie, som Softwaren eventuelt er

leveret på.

 1. k) anvende API eller andre snitfladeredskaber stillet til

rådighed af eller udviklet af Leverandøren til at etablere funktionalitet, som er indeholdt i, eller er planlagt til

udvikling i, Softwaren.

2.7 Uanset ovenstående er Kunden med forbehold for

Leverandørens udtrykkelige og forudgående skriftlige

samtykke berettiget til at stille Softwaren til rådighed

for en tredjepart, der anvender Softwaren på vegne af eller til fordel for Kunden (f.eks. en leverandør af

hostingydelser eller en leverandør af outsourcingydelser).

Leverandøren kan kræve, at en sådan tredjepart indgår en

særskilt aftalte vedrørende rettighederne til Softwaren.

2.8 Softwarens kildekode skal anses for og behandles som

fortrolige oplysninger.

2.9 Kunden har ikke ret til at modtage en kopi af Softwarens kildekode. Kunden har alene ret til at modtage

en kopi af objektkoden i det omfang, Softwaren leveres

til installation på Kundens hardware (client-side).

2.10 I tilfælde af, at Kunden bruger Softwaren i strid

med disse Servicevilkår, kan Leverandøren straks,

og uden varsel, suspendere eller ophæve Aftalen

grundet væsentlig misligholdelse.

SERVICEVILKÅR – SOFTWARE

EG www.eg.dk

Let’s go further

15

Licensmetrik

3.1 Licensen tildeles i overensstemmelse med den licensmetrik, der er anført i Aftalen, herunder med de begrænsninger, der er anført heri.

3.2 Kunden skal til enhver tid sikre sig at være i besiddelse af det tilstrækkelige antal licenser svarende til Kundens faktiske brug, uanset Kundens organisatoriske tilknytning, herunder ansættelse eller anden tilknytning.

Opdateringer og ændringer

4.1 Leverandøren kan efter eget skøn og til enhver tid vælge at lade Softwaren blive genstand for opgraderinger, opdateringer, releases, vedligeholdelser, udviklingsydelser og ændringer i øvrigt, herunder ved tilføjelse af nye versioner, opdateringer og ændring af funktioner, så længe sådanne ændringer ikke påvirker Softwaren i negativ retning. Ændringerne kan ske uden varsel. Sådanne opgraderinger og ændringer kan kræve planlagt nedetid og kan finde sted uden varsel.

4.2 Adgang til opgraderinger, opdateringer, versioner, releases, vedligeholdelser, udviklingsydelser og ændringer i øvrigt kan være med forbehold for indgåelse af en særskilt aftale herom.

Immaterielle rettigheder

5.1 Kunden anerkender, at Leverandøren (eller dennes licensgivere) ejer alle ophavsretlige og immaterielle rettigheder eller industrielle enerettigheder i og til Softwaren, herunder, men ikke begrænset til, Softwarens kode. Dette gælder også eventuelle ændringer, tilpasninger, opgraderinger osv. af Softwaren. Kunden skal respektere sådanne immaterielle rettigheder, og Kunden er ansvarlig for et eventuelt brud på sådanne rettigheder, herunder tredjeparts uberettigede adgang til Softwaren.

Garantierklæringer

6.1 Softwaren licenseres på ”as is”vilkår, hvilket betyder, at

Softwaren leveres som den er og forefindes.

6.2 Leverandøren garanterer dog, at Softwaren i al

væsentlighed vil fungere i overensstemmelse med de

offentliggjorte specifikationer, der er anført i Aftalen

og eventuel original dokumentation leveret af Leverandøren, og at alle væsentlige funktioner fungerer, forudsat at Softwaren anvendes til det påtænkte formål, i overensstemmelse med specifikationerne, og på den computerhardware og med det operativsystem, som Softwaren er udviklet til.

6.3 Foranstående udgør de eneste garantier, og Leverandøren afgiver ingen øvrige garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede. Leverandøren fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier vedrørende salgbarhed og egnethed til et særligt formål.

Audit og information

7.1 Leverandøren skal til enhver tid og uden forudgående varsel være berettiget til at verificere Kundens overholdelse af disse Servicevilkår. En sådan verificering kan være i form af elektronisk adgang til Softwaren og fortegnelser deri. Kunden skal yde Leverandøren rimelig assistance med disse verificeringsopgaver.

7.2 Uden forbehold for nogen øvrige misligholdelsesbeføjelser, som Leverandøren måtte have til sin rådighed, og i tilfælde af, at Kunden ikke er licenseret korrekt, skal Leverandøren være berettiget til at kræve betaling af det yderligere Licensvederlag for den periode, hvor Kunden ikke har været licenseret korrekt.

7.3 Ingen af parterne er ansvarlig for den anden parts omkostninger forbundet med dette afsnit 7. Uanset foranstående er Kunden ansvarlig for omkostninger afholdt af Leverandøren, hvis en audit viser Kundens manglende overholdelse af Servicevilkårene.

Systemkrav

8.1 Kunden er bekendt med og anerkender, at Softwaren kan kræve og være omfattet af systemkrav og/eller et softwareabonnement. Sådanne krav er anført i Aftalen. Kunden er ansvarlig for at opfylde sådanne systemkrav og betale eventuelle tilknyttede omkostninger og gebyrer. Leverandøren garanterer ikke, at Softwaren er kompatibel med fremtidige versioner af tredjepartssoftware.

EG www.eg.dk

Let’s go further

16

Indledning

1.1 Disse Servicevilkår udgør en integreret del af Aftalen og finder anvendelse for Leverandørens levering af Software-as-a-Service (”Løsningen”).

1.2 Adgang til og brug af Løsningen kan være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, herunder en politik for acceptabel brug. De yderligere vilkår kan være indeholdt i Aftalen eller gjort tilgængelig af en tredjepart, der leverer den pågældende Løsning.

Ydelserne

2.1 Leverandøren tilstræber til enhver tid at stille Løsningen, som anført i Aftalen, til rådighed, bortset fra eventuel planlagt nedetid og utilgængelighed forårsaget af eksterne begivenheder.

2.2 Leverandøren tilstræber at rette eventuelle fejl og mangler, men fraskriver sig udtrykkeligt enhver juridisk forpligtelse dertil.

2.3 Leverandøren garanterer ikke at Løsningen vil være fejlfri eller uden afbrydelser.

2.4 Eventuel planlagt nedetid vil, i det omfang, det er muligt, finde sted uden for normal arbejdstid, dvs. om natten eller i weekenderne.

2.5 Løsningen, herunder de data, der er indeholdt i Løsningen, er et standard-softwareprodukt.

2.6 Under forudsætning af, at Kunden betaler licensvederlaget, tildeles Kunden en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge Løsningen, herunder eventuelle opgraderinger, opdateringer, versioner, releases osv., som leveres af Leverandøren i den periode, der er angivet i Aftalen, fra ikrafttrædelsestidspunktet, medmindre andet følger af Aftalen og forudsat at Kunden betaler licensvederlaget. Enhver forsinkelse med betalingen af abonnementslicensen giver Leverandø- ren ret til, uden begrænsning, at suspendere Kundens adgang til Løsningen.

2.7 Kun Kunden er berettiget til at bruge Løsningen. Kunden må alene bruge Løsningen til dennes egne formål.

2.8 Kunden må, hvis det er specificeret i Aftalen, tillade ethvert koncernforbundet selskab at bruge Løsningen til disses egne formål på samme vilkår som Kunden selv, herunder vilkår om anskaffelse af de nødvendige brugerrettigheder. Kunden forbliver direkte ansvarlig

for enhver brug af Løsningen samt overholdelse af vilkårene herfor, herunder for Kundens koncernforbundne selskaber.

2.9 Løsningen må udelukkende anvendes som udtrykkeligt tilladt, medmindre andet er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning. Det er udtrykkeligt ikke tilladt at:

 1. a) bryde eller omgå tekniske begrænsninger.
 2. b) foretage reverse engineering, dekompilere eller

adskille Løsningen eller bruge nogen andre metoder til

at opnå adgang til Løsningens kildekode eller forretningshemmeligheder, som er indeholdt i Løsningen.

 1. c) modificere eller ændre Løsningen eller objektkoden.
 2. d) tillade en tredjepart at foretage ændringer eller

vedligeholdelse af Løsningen på vegne af Kunden.

 1. e) stille Løsningen eller Løsningens funktionalitet til

rådighed for en tredjepart på nogen måde (f.eks. via et

netværk eller en hostingtjeneste).

 1. f) offentliggøre eller tillade andre at kopiere eller tilgå

Løsningen.

 1. g) sælge, udleje eller udlåne Løsningen.
 2. h) bruge Løsningen til kommercielle softwarehostingtjenester.
 3. i) bruge Løsningen til at understøtte en tredjepartsvirksomhed eller til at drive en særskilt tjeneste.
 4. j) ændre eller fjerne nogen mærker og/eller meddelelser

vedrørende ophavsret, varemærker eller øvrige rettigheder, eller henvisninger dertil, som er anført i Løsningen

eller på det medie, som Løsningen eventuelt er leveret på.

 1. k) anvende API eller andre snitfladeredskaber stillet til rådighed af eller udviklet af Leverandøren til at etablere funktionalitet, som er indeholdt i, eller er planlagt til udvikling i,

Softwaren.

2.10 Uanset ovenstående er Kunden med forbehold

for Leverandørens udtrykkelige og forudgående

skriftlige samtykke berettiget til at stille Løsningen

til rådighed for en tredjepart, der anvender Løsningen på vegne af eller til fordel for Kunden (f.eks. en

leverandør af hostingydelser eller en leverandør af

outsourcingydelser). Leverandøren kan kræve, at en

sådan tredjepart indgår en særskilt aftalte vedrørende

rettighederne til Løsningen.

2.11 Løsningens kildekode skal anses for og behandles

som fortrolige oplysninger.

SERVICEVILKÅR – SOFTWARE AS A SERVICE

EG www.eg.dk

Let’s go further

17

2.12 Kunden har ikke ret til at modtage en kopi af

Løsningens kildekode. Kunden har alene ret til at modtage en kopi af objektkoden i det omfang, Løsningen skal installeres lokalt på Kundens hardware (client-side).

2.13 I tilfælde af, at Kunden bruger Løsningen i strid

med disse Servicevilkår, kan Leverandøren straks, og uden varsel, suspendere eller ophæve Aftalen grundet væsentlig misligholdelse.

Brugerrettigheder

3.1 Retten til at bruge Løsningen tildeles i overensstemmelse med den brugerrettighedsmetrik, der er anført i Aftalen, herunder med de begrænsninger, der er anført heri.

3.2 Kunden skal til enhver tid sikre sig at være i besiddelse af det tilstrækkelige antal brugerrettigheder svarende til Kundens faktiske brug, uanset Kundens organisatoriske tilknytning, herunder ansættelse eller anden tilknytning.

Immaterielle rettigheder

4.1 Kunden anerkender, at Leverandøren (eller dennes licensgivere) ejer alle ophavsretlige og immaterielle rettigheder eller industrielle enerettigheder i og til Løsningen, herunder, men ikke begrænset til, Løsningens kode. Dette gælder også eventuelle ændringer, tilpasninger, opgraderinger osv. af Løsningen. Kunden skal respektere sådanne immaterielle rettigheder, og Kunden er ansvarlig for et eventuelt brud på sådanne rettigheder, herunder tredjeparts uberettigede adgang til Løsningen.

Garantierklæringer

5.1 Løsningen stilles til rådighed på ”as is”vilkår, hvilket betyder, at Løsningen leveres som den er og forefindes.

5.2 Leverandøren garanterer dog, at Løsningen i al

væsentlighed vil fungere i overensstemmelse med

de specifikationer, der er anført i Aftalen, og eventuel original dokumentation leveret af Leverandøren,

og at alle væsentlige funktioner fungerer, forudsat

at Løsningen anvendes til det påtænkte formål, i

overensstemmelse med specifikationerne, og på den

computerhardware og med det operativsystem, som

Løsningen er udviklet til.

5.3 Foranstående udgør de eneste garantier, og Leverandøren afgiver ingen øvrige garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede. Leverandø- ren fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier vedrørende salgbarhed og egnethed til et særligt formål.

Audit og information

6.1 Leverandøren skal til enhver tid og uden forudgående varsel være berettiget til at verificere Kundens overholdelse af disse Servicevilkår. En sådan verificering kan være i form af elektronisk adgang til Løsningen og fortegnelser deri. Kunden skal yde Leverandøren rimelig assistance med disse verificeringsopgaver.

6.2 Uden forbehold for nogen øvrige misligholdelsesbeføjelser, som Leverandøren måtte have til sin rådighed, og i tilfælde af, at Kunden ikke har de korrekte brugerrettigheder, skal Leverandøren være berettiget til at kræve betaling af de yderligere brugervederlag for den periode, hvor Kunden ikke har haft de korrekte brugerrettigheder.

6.3 Ingen af parterne er ansvarlig for den anden parts omkostninger forbundet med dette afsnit 6. Uanset foranstående er Kunden ansvarlig for omkostninger afholdt af Leverandøren, hvis en audit viser Kundens manglende overholdelse af Servicevilkårene.

Systemkrav

7.1 Kunden er bekendt med og anerkender, at Løsningen kan kræve og være omfattet af systemkrav og/eller et software-abonnement. Sådanne krav er anført i Aftalen. Kunden er ansvarlig for at opfylde sådanne systemkrav og betale eventuelle tilknyttede omkostninger og gebyrer. Leverandøren garanterer ikke, at Løsningen er kompatibel med fremtidige versioner af tredjepartssoftware.

Tidsplan og levering

8.1 Løsningen leveres fra det aftalte leveringstidspunkt.

8.2 Hvis der er aftalt en transitionsperiode eller et projekt

for at håndtere overtagelsen af aktiviteter, software,

hardware osv. eller andet forberedende arbejde, som

sætter Leverandøren i stand til at levere Løsningen fra

det aftalte leveringstidspunkt, leverer Leverandøren

EG www.eg.dk

Let’s go further

18

sådanne transitionsydelser som særskilte Professional Servicesog som anført i Aftalen.

8.3 Løsningen leveres som en tilbagevendende ydelse i den periode (herunder eventuelle fornyelsesperioder), der er anført i Aftalen. Hvis Løsningen leveres på fornyelses eller abonnementsbasis, anerkender Kunden, at fortsat levering af Løsningen er betinget af Kundens rettidige betaling af fornyelses- eller abonnementsafgifter som anført i Aftalen.

Ændringer

9.1 Løsningen kan efter Leverandørens eget valg til enhver tid blive genstand for ændringer, herunder ved tilføjelse eller fjernelse af funktioner, så længe disse ændringer ikke har en negativ indvirkning på Løsningen. Ændringerne kan ske uden varsel.

9.2 Hvis Løsningen leveres ved brug af Leverandørens software eller hardware, kan Leverandøren udskifte eller opgradere denne software eller hardware uden Kundens forudgående samtykke.

Assistance i forbindelse med ophør

10.1 Leverandøren skal bidrage til flytning af data fra

Løsningen til Kunden eller en tredjepart udpeget af Kunden på en loyal og ansvarlig måde på rimelig anmodning fra Kunden.

10.2 Levering af assistance i forhold til en tredjepart i

forbindelse med ophør er betinget af, at tredjeparten indgår en fortrolighedsaftale med Leverandøren på vilkår og betingelser, som ikke er mindre byrdefulde end dem, der er anført i Aftalen.

10.3 Der kan anmodes om assistance i forbindelse med

ophør til levering fra datoen for meddelelse om ophør (uanset årsag) og op til tre måneder efter Aftalens ophør.

10.4 Assistance i forbindelse med ophør leveres mod

betaling for forbrugt tid og materialer i overensstemmelse med det faktiske antal timer og materialer, der er brugt til levering heraf, og beregnes i overensstemmelse med Leverandørens til enhver tid gældende prisliste.

EG www.eg.dk

Let’s go further

19

Indledning

1.1 Disse Servicevilkår udgør en integreret del af Aftalen og finder anvendelse for Leverandørens levering af support- og vedligeholdelsesydelser (”Support og Vedligehold”).

Ydelserne

2.1 Support og Vedligehold leveres for den supporterede

software og/eller hardware som anført i Aftalen.

2.2 Disse Servicevilkår gælder alene for leveringen af Support og Vedligehold, og vedrører derfor ikke vilkår og betingelser til den supporterede software og/eller hardware (herunder eventuelle ændringer deraf som følge af Support og Vedligehold), som er omfattet af de særskilte vilkår og betingelser, der er gældende herfor.

2.3 Support og Vedligehold omfatter ikke følgende:

 1. a) support af tidligere versioner af softwaren og/eller

hardwaren.

 1. b) opgradering, modificering eller istandsættelse af supporteret software.
 2. c) nye versioner eller releases af anden software end

den supporterede software.

 1. d) levering og installation af forbrugsstoffer (herunder

enheder, som skal udskiftes af brugeren).

 1. e) opdateringer af dokumentation.
 2. f) datakorrektion, dataoverførsel eller datakonvertering.
 3. g) ydelser som er nødvendige pga.: (i) misbrug, (ii) skade

eller fejl forårsaget af brand, røg, varme, vand, oversvømmelse, storm, lynnedslag, elektrisk fejl eller anden

tilsvarende hændelse, (iii) reparationer eller modifikationer foretaget af en anden part end Leverandøren,

(iv) brug som ikke er i overensstemmelse med producentens instruktioner, (v) tilbagekaldte, produkter, herunder udskiftning af produkter eller dele (vi) producentens manglende mulighed for eller afvisning af at levere

ydelser eller reservedele, (vii) programfejl, mangler eller

mangelfulde materialer og mangelfuld udførelse forårsaget af anden software og/eller hardware end den

supporterede software og/eller hardware, eller (viii)

bevidste eller uagtsomme handlinger eller undladelser

fra Kundens eller en tredjeparts side.

2.4 Medmindre andet er anført i Aftalen, leveres al Support

og Vedligehold som en indsatsforpligtigelse, hvilket

betyder, at Leverandøren yder en arbejdsindsats, men

ikke garanterer for en specifik funktionalitet eller et

specifikt resultat.

2.5 Reservedele leveret af Leverandøren er nye standarddele eller istandsatte dele af tilsvarende kvalitet. Efter

installation af en reservedel bliver den udskiftede del

Leverandørens ejendom, og reservedelen bliver Kundens ejendom.

2.6 Kunden vil passe på den supporterede hardware,

opbevare den i egnede lokaler med passende klimaforhold og følge rimelige drifts- og producentinstrukser

vedrørende opbevaring og brug af hardwaren.

2.7 Leverandøren garanterer ikke for nogen specifikke

servicemål for Support og Vedligehold.

Tidsplan og levering

3.1 Support og Vedligehold leveres fra det aftalte leveringstidspunkt.

3.2 Support og Vedligehold leveres i den periode, der er

anført i Aftalen. Hvis Support og Vedligehold leveres

på fornyelses- eller abonnementsbasis, anerkender

Kunden, at fortsat levering af Support og Vedligehold

er betinget af Kundens rettidige betaling af fornyelseseller abonnementsafgifter som anført i Aftalen.

3.3 Support og Vedligehold leveres inde for Leverandørens

sædvanlige åbningstid og på/fra en lokation, som til

enhver tid bestemmes af Leverandøren.

Pris og betalingsbetingelser

4.1 Alle tilbagevendende betalinger vedrørende Support

og Vedligehold faktureres forud i henhold til Aftalen.

SERVICEVILKÅR – SUPPORT OG VEDLIGEHOLD

EG www.eg.dk

Let’s go further

20

Indledning

1.1 Disse Servicevilkår udgør en integreret del af Aftalen og finder anvendelse for Leverandørens levering af hardwareprodukter (”Hardwareindkøb”).

Ydelser

2.1 Leverandøren leverer, på vegne af Kunden, den indkøbte hardware, der er anført i Aftalen.

Tidsplan og levering

3.1 Hardware, der leveres som en del af Hardwareindkøbene, leveres til de(n) lokation(er), der er anført i Aftalen.

Leveringslokationer skal have en rimelig adgang, og

Kunden vil for egen regning facilitere aflæsning af

hardwaren på leveringslokationerne.

3.2 Ethvert leveringstidspunkt som anført i Aftalen er

alene et estimat, og Leverandøren er ikke ansvarlig

for eventuel forsinket levering. Hvis Leverandøren er

bekendt med eller forventer en forsinkelse med en

levering, skal Leverandøren straks give Kunden besked

om forsinkelsen og revidere det anslåede leveringstidspunkt. Hvis Kunden anmoder om en udskydelse af

leveringstidspunktet, ikke kan modtage leveringen på

leveringstidspunktet, eller hvis leveringstidspunktet

udskydes på grund af omstændigheder, som ligger

uden for Leverandørens rimelige kontrol, er Kunden

ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger, tab eller

udgifter, der afholdes af Leverandøren.

3.3 Risikoen for hardwaren overgår til Kunden ved levering.

Ejendomsforbehold

4.1 Hardware leveres med ejendomsforbehold. Leverandøren beholder den fulde ejendomsret til hver enkelt hardwareenhed, uanset levering til Kunden og Kundens besiddelse og brug af hardwaren.

4.2 Ejendomsforbeholdet opretholdes indtil Kunden har betalt hele købesummen for den pågældende hardware, herunder renter, omkostninger og udgifter.

Pris og betalingsbetingelser

5.1 Betaling for Hardwareindkøb sker ved levering. Betalingen er ikke betinget af Kundens accept eller færdiggørelse af installation, idriftsætning eller testprocedurer.

5.2 Oplysninger om ansvar for fragt, transitforsikring og tilknyttede omkostninger vil blive anført i Aftalen. Hvis der ikke er anført sådanne vilkår, er Kunden ansvarlig for fragt, transitforsikring og tilknyttede omkostninger fra det tidspunkt, hvor hardwaren er klar til afsendelse fra Leverandørens eller dennes leverandørs forretningssted.

Rettigheder og misligholdelsesbeføjelser

6.1 Hardwareindkøb leveres på vegne af Kunden og er ikke et direkte salg fra Leverandøren. Al hardware, som ikke er produceret af Leverandøren, er alene omfattet af tredjepartsproducentens garanti og reklamationsret. Leverandøren yder ikke nogen garanti eller reklamationsret for hardwaren.

SERVICEVILKÅR – HARDWAREINDKØB

EG www.eg.dk

Let’s go further

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere.

Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse af vores kunders profession og branche.

Læs mere på www.eg.dk/om-eg

Terms and conditions

SECTION II Service Terms – Professional Services

SECTION I General Terms

SECTION III Service Terms – Hosting Services

SECTION V Service Terms – Software as a Service

SECTION VII Service Terms – Hardware Procurement Services

SECTION VI Service Terms – Maintenance and Support Services

SECTION IV Service Terms – Software 1 4

Content

These terms and conditions consist of the following sections:

 

Introduction

1.1 These terms and conditions constitute the general

terms and conditions under this section I (“General

Terms”) and the service terms and conditions under

any subsequent sections (“Service Terms”).

1.2 The General Terms apply to the provision of all

types of products, deliverables and services (“Services”). Each of the Service Terms apply in addition

to the General Terms to the Service, for which they

state to be applicable. The provisions of Service

Terms prevail in the event of conflict with the provisions of the General Terms.

1.3 The General Terms and Service Terms form an integrated part of the Agreement (as defined below).

The provisions of the Agreement prevail in the

event of conflict with the provisions of the General

Terms or the Service Terms.

1.4 The General Terms and applicable Service Terms

also apply to Services provided prior to entering

into the Agreement as well as additional services

derived from or otherwise related to the Services.

The Agreement

2.1 “Agreement” means any agreement between any

customer as set out therein (“Customer”) and Supplier as set out therein (“Supplier”) regarding provision of Services regardless of medium and method

of entering into the Agreement and whether signed,

confirmed by e-mail or otherwise legally formed.

2.2 An Agreement may for example be agreed pursuant

to a separate order, service agreement, work order,

statement of work, e-mail or similar specifying the

Services, the scope, price and/or special conditions

applicable to the Services to be provided.

2.3 Each Agreement constitutes an individual Agreement, separate from other Agreements entered

between the parties.

2.4 No cross effects apply between any Agreements.

Accordingly, breach, defects, delay, termination

for any reason etc. relevant to Services under one

Agreement does not affect any other Agreement.

Limitations of liability applies to and are calculated

for each Agreement separately. Termination (for

any reason) of one Agreement does not affect any other Agreement and vice versa. In the event of termination of an Agreement, Supplier must thus continue to provide the Services according to any other Agreements including any underlying Agreements, unless such Agreement is also terminated.

The Services

3.1 The Services are specified in the Agreement,

which contains the exhaustive specification of the Services and the requirements in relation hereto, including scope, quantity, and quality as well as any specific expectations hereto.

3.2 Information provided by Supplier in brochures, catalogues, price lists, advertisements, previous quotations, on webpages or verbally, as well as any terms

or condition in any purchase terms or such similar

document provided by Customer, does not apply to

the Services, unless repeated in the Agreement.

3.3 The Services include project management, documentation, support, training, and maintenance only

to the extent set out in the Agreement.

3.4 The Services must be provided in accordance with

recognised and generally accepted good practice

within Supplier’s industry.

The parties’ cooperation

4.1 The parties must in good faith contribute to the

performance of the Agreement in a flexible and

cooperative manner necessary for the timely

provision of the Services. Each party must ensure

that the necessary organisational structure to do

so is in place. The parties must ensure that their

representatives have the necessary authority and

decisionmaking competence.

4.2 Customer must participate as agreed in the Agreement and provide contribution and participation reasonably expected or requested from time to time

by Supplier, including in relation to decision making

and resources.

4.3 Customer must, to the extent necessary for Supplier’s provision of the Services, obtain the necessary

approvals, licences, authorizations, consents and

permits to enable Supplier to: (a) access Customer

GENERAL TERMS

EG www.eg.dk

Let’s go further

4

sites and Customer personnel, and (b) use, access, maintain and modify software, hardware and other materials provided or made available by Customer.

4.4 Customer must minimise the risk of loss or damage

to Customer’s IT systems, including by performing

sufficient backup of data, and ensure that Supplier

is made aware in writing of any safety regulations

or other guidelines that apply to the access to Customer’s IT systems before Supplier is given access

hereto.

4.5 If information provided by a party is inaccurate or

incomplete, or a party fails to perform its obligations, the parties agree to negotiate in good faith

reasonable changes to the affected part(s) of the

Services and/or Agreement.

Time Schedule and Delivery

5.1 The Services are delivered in accordance with the

time schedule set out in the Agreement if any.

5.2 Notwithstanding anything to the contrary Delivery

of the Services will take place for each part of the

Services no later than the time when the Service is

made available to Customer for commercial use. The

risk of the Services passes to Customer at the time

of delivery.

5.3 Each party may postpone any deadline by giving

the other party 5 working days prior written notice.

Each party may however not postpone any individual deadline by more than 20 working days in total.

5.4 To the extent that the non-postponing party

experiences documented additional cost, as a consequence of a postponement, the non-postponing

party shall be compensated by the postponing party

for such costs.

Changes

6.1 Changes to the Agreement, including the Services,

must be in writing (e.g. digitally or via a platform

provided by Supplier) and are subject to agreement

by the parties.

6.2 Reasonable time and materials spent by Supplier,

at the request of Customer, in the preparation of

changes are payable by Customer.

6.3 To the extent changes in laws, regulations and

Customer policies impacts the delivery of the Services, the impact on the Services is handled as a change.

6.4 Supplier may adjust and amend the General Terms

and the Service Terms (including any related data

processing agreement) with a prior written notice

of 90 days.

Use of sub-suppliers

7.1

Supplier may use sub-suppliers in the performance of the Services.Supplier is directly responsible for the Services performed by a sub-supplier, as if provided by Supplier itself.

7.2

 

Third Party Services

8.1 The Services may include services from a third party,

typically in the form of standardised services or products such as operating environments, hosting, online services, platforms, software, hardware, data, documentation, or other such services (“Third Party Services”).

8.2 All Third Party Services, will be marked as such by

Supplier e.g. as part of the Agreement, by notification from Supplier etc.

8.3 Notwithstanding anything to the contrary, Supplier

assumes no liability of any kind for any Third Party

Services, including concerning availability, functionality, updates, modifications or defects; Third

Party Services are delivered strictly “as is”, Supplier’s

sole responsibility is to forward to the Third Party

or distributor hereof any defect report received by

Customer.

8.4 For the avoidance of doubt, the third party providing the Third Party Services is not considered a

sub-supplier.

8.5 Third Party Services may be made available to Customer by Supplier’s business partners in connection

with Customer’s use of the Service.

8.6 If Third Party Services are subject to the third

party’s applicable service terms/licence terms, the

terms/licence terms will be provided to Customer,

e.g. as part of the Agreement, by reference, as part

of a software product, by shrink-wrap, click-wrap or

browse-wrap licenses or otherwise. All provisions

of third party’s terms, including rights of use and

EG www.eg.dk

Let’s go further

5

limitations of liability, takes precedence over the Agreement, and are deemed accepted by Customer as part of Customer’s acceptance of an Agreement for Services, which include Third Party Services.

8.7 Supplier can at any time change Third Party Services providers, provided however, that the Service

not from an overall point of view does significantly

deteriorates in relation to functionality etc. as a

consequence of such a change.

8.8 Customer further accepts that services from Third

Party Service providers are continuously developed

and adapted on the basis of technological development, market demand, etc.

8.9 This section 8 shall apply for any Third Party Service, whether integrated in the Services or made

available to Customer as a standalone Service etc.

Retention of title

9.1 Physical deliverables such as hardware are provided subject to retention of title. Supplier retains

full legal title to and beneficial ownership of each

unit notwithstanding the delivery to Customer and

possession and use of the unit by Customer.

9.2 The retention of title remains in force until Customer

has paid the total remuneration for the affected unit, including applicable interest, costs and expenses.

Price and terms of payment

10.1 The Services will be delivered against payment

as set out in the Agreement. For any Services for which payment is not set out in the Agreement, the Services will be provided against payment on a time and material basis in accordance with the actual number of hours and materials spent in the delivery hereof and in accordance with Supplier’s generally applicable price list from time to time.

10.2 Supplier may invoice Customer in advance for any

recurring Services as well as Services subject to a fixed fee. All other Services will be invoiced monthly in arrears.

10.3 Customer is responsible for all third-parties used by

Customer that are not subject to Supplier’s instructions and liability including charges for installation, shipping, handling and insurance. Customer must

according to Suppliers instruction either pay such amounts directly to the third-party or reimburse Supplier to the extent Supplier so pays.

10.4 All payments are due within 14 days from the date

of the invoice.

10.5 All prices are stated exclusive of VAT and other

taxes/duties.

10.6 Each party is responsible for its own compliance

with applicable law and regulations concerning VAT

and other taxes/duties.

10.7 Taxes/duties are not to be deducted from the

payments to Supplier, except as required by law,

in which case Customer will increase the amount

payable as necessary so that after making all required deductions and withholdings, Supplier receives

and retains (free from any tax liability) an amount

equal to the amount it would have received had no

deductions or withholdings been made.

10.8 Interest on overdue payments accrue in accordance

with applicable law.

10.9 Supplier may adjust the agreed charges for recurring Services and hourly rates annually and with

effect from 1st of January.

10.10 The adjustment cannot exceed the annual adjustment as show in;

 1. a) the standardised wage index for Supplier’s

industry (Information technology and Information

services) as published by Statistics Denmark for

Customer’s domiciled in Denmark plus 2%

 1. b) the consumer price index for ”Services where labor

dominates” as published by Statistics Norway for

Customer’s domiciled in Norway plus 2%, and

 1. c) The labour cost index för tjänstemän (LCI tjm)

preliminärt index, SNI 2007 kod J (Informations- och

kommunikationsverksamhet) as published by Statistics Sweden for Customer’s domiciled in Sweden in

the month prior to the annual renewal date plus 2%.

10.11 If Customer is domiciled in any other country,

Supplier is without limitations entitled to adjust any

Charges for recurring Services (e.g. subscription and

maintenance services) and hourly rates, annually

and with effect from 1st of January.

10.12 Changes due to external circumstances, including

in relation to currency rates, charges for insurance

and carriage, price change in prices for third party

EG www.eg.dk

Let’s go further

6

services etc. permit Supplier to further adjust its charges by the net impact of the changes without prior notice.

10.13 Set-off against any payments invoiced by Supplier

is not permitted.

10.14 Supplier may collect and/or require information on

Customer’s credit rating. Further, Supplier may require pre-payment or adequate security in the form

of a bank guarantee by a well-reputed financial

institution in an amount equal to the estimated

payments for Services, as a condition for the (continued) provision hereof.

Breach and remedies

11.1 General

11.1.1 The rights and remedies under applicable law are

available to each party, except as otherwise limited

including in the Agreement.

11.1.2 Customer must examine the Services without

undue delay from the time of delivery.

11.1.3 Customer’s remedies for breach, including for

defects and delay, expires if notice hereof is not

received by Supplier without undue delay after

the breach was discovered or ought to have been

discovered.

11.1.4 Supplier’s liability for breach, including for defects

and delay, expires no later than 6 months after the

time of delivery of the Services in question and

in any case no later than 6 months after the time

where the breach occurred.

11.1.5 Notice of breach does not exempt Customer from

its obligation to pay invoiced amounts when due.

11.2 Defects

11.2.1 A Service is defective if it does not substantially

meet the specifications set out in the Agreement, it

being understood that IT services are never completely free from errors, defects or interruptions.

11.2.2 Non-compliance with warranted service levels is not

considered a delay, but a defect.

11.3 Delay

11.3.1 A Service is delayed if the time of delivery occurs

after the agreed delivery date for that Service.

11.3.2 Each party must give written notice of any actual

or anticipated delay and loyally attempt to limit the adverse effects of the delay.

11.3.3 If a party is prevented from performing its obligations due to circumstances attributable to the

other party, that party may postpone any affected

deadline by the duration of the delay.

11.3.4 If a delay is caused mainly by circumstances attributable to Customer, affected payments are invoiced

in accordance with the Agreement, regardless of

whether the Services, phases, milestones, tests, etc.

triggering the payment have been delayed.

11.3.5 Supplier may withhold or suspend any Service if

payment covering the Service is delayed, but only if

Supplier has given at least 30 days prior written notice and the delayed payment has not been received

in full at the expiry of the notice period.

11.4 Corrective measures

11.4.1 When a party is notified of its breach, or itself

becomes aware of its breach, the party is entitled

and obligated to remedy the breach without undue

delay. Specific service levels may be agreed in the

Agreement.

11.4.2 Remedy includes taking all necessary corrective

measures to remedy a defect or delay and ensuring

the restoration of the Services or payment of any

outstanding amounts.

11.4.3 Defects may at the sole discretion of Supplier be

remedied by remediation or replacement.

11.4.4 If the breach cannot be remedied without undue

delay, the parties must in good faith discuss a

remedial plan for the breach and any reasonable

workaround.

11.5 Compensation

11.5.1 To the extent a party fails to remedy a breach, the

non-breaching party may claim damages in accordance with the Agreement.

11.5.2 If Customer reports a non-existing or non-reproducible defect, Supplier may claim payment for the

time and materials spent in relation hereto.

11.6 Limitation of liability

11.6.1 A party is not liable for any indirect, or consequential damages, including Customer’s lost profits or revenues, anticipated revenues, operating loss, loss of goodwill, business interruption, diminished business value or loss of data (except for direct recovery

EG www.eg.dk

Let’s go further

7

costs for data for which the liable party has a backup responsibility). However, cover purchases, Supplier’s lost profits under the Agreement, increased resource spend by Supplier or payment for surplus resources which cannot be reallocated, are deemed a direct loss.

11.6.2 Each party’s aggregate liability in respect of any matters arising out of or in connection with the Agreement during any 12 months period, whether based on contract, indemnity, statute, equity, art. 82 of the general data protection regulation or otherwise, is limited to an amount corresponding to 100 % of the payments received by Supplier under the Agreement for the same period.

11.6.3 Notwithstanding the above, if Supplier has paid

compensation and/or other amounts to a data

subject based on Article 82 of the General Data

Protection Regulation or section 26 of the Danish

Liability for Damages Act (in Danish “Erstatningsansvarsloven”) Customer must indemnify Supplier for

the paid amount, which exceeds the agreed limitation of liability.

11.6.4 The limitations of liability do not limit a party’s

liability in relation to:

 1. a) payment of any due invoices;
 2. b) losses that may not be excluded or limited according to applicable law which cannot be waived;
 3. c) product liability in relation to death or bodily harm;
 4. d) claims submitted, or finally awarded to, a third party

that the Service infringes the third parties intellectual property rights

 1. e) breach of confidentiality undertakings set out in

the Agreement; and

 1. f) gross negligence, wilful misconduct or fraud.

11.6.5 Supplier is not liable for loss or damages due to

Customer’s lack of training, use of the Services

except as set out in the provided documentation

or due to implementation of, amendments to or

interference with the Services by Customer or any

third party.

Intellectual property rights

12.1 Supplier is the owner and author of all intellectual

property rights in and to the Services (including any intellectual property rights created jointly with Customer), and the results thereof.

12.2 Supplier grants Customer a licence to the Service,

as further specified in the relevant Service Terms.

12.3 Notwithstanding anything to the contrary, to the

extent the Agreement sets out that specific licence terms or conditions apply to specific Services, the specific licence terms or conditions will govern the Services provided to Customer in lieu of the beforementioned Service Terms.

12.4 From the date of the Agreement, Customer

grants Supplier a time-limited, non-exclusive and non-transferable right to use any services (including software) or other materials made available by Customer to Supplier from time to time as part of the performance of the Agreement. The permitted use only includes the use required for the performance of the Services and will automatically expire upon termination or expiry of the Agreement.

Infringement of third party rights

13.1 Notwithstanding generally applicable limitations of

liability, a party (“Defending Party”) must defend, indemnify and hold harmless the other party (“Affected Party”) pursuant to this clause 13 for any claims submitted, or finally awarded to, a third party that the Service infringes the third party’s intellectual property rights.

13.2 Indemnification is conditional upon the Affected

Party:

 1. a) promptly notifying the Defending Party of the

claim, giving the Defending Party the option of

taking over the defence hereof;

 1. b) giving the Defending Party any reasonably requested information and cooperation and sole authority

to defend and settle the claim; and

 1. c) not making any statement which may prejudicially

affect the chances of settlement or defence of

the claim.

13.3 The Defending Party may at its sole discretion

EG www.eg.dk

Let’s go further

8

obtain a valid licence to the infringed intellectual property rights or bring an end to the infringement by modifying or replacing the Services with a solution with materially the same functionality as the one infringing the third party’s intellectual property rights.

13.4 Alternatively, the Defending Party may terminate

the Agreement (or the part related to the infringing Services) with immediate effect against repayment of all payments for the terminated part of the Agreement received within 12 months from the notification of the infringement to the Defending Party, without the obligation to indemnify further loss or costs.

13.5 The Defending Party’s obligations do not apply if

the claim or adverse final judgment is based on:

 1. a) the Affected Party’s non-compliance with the Agreement;
 2. b) the Affected Party’s integration of the Services etc.

with a third party product, data or business process

including third-party add-ons or software; or

 1. c) use of the Services etc. for purposes other than as

intended and/or contrary to any instructions on use.

13.6 This clause is the Affected Party’s sole and exclusive remedy in relation to infringement of third-party intellectual property rights.

Termination

14.1 Termination for Convenience

14.1.1 The term of the Agreement (and any licences and/

or services granted hereunder) is set out in the

Agreement.

14.1.2 The Agreement may be terminated for convenience

by a party with 6 months prior written notice.

14.1.3 In the event of Customer’s termination for convenience, Customer must pay:

 1. a) the charges accrued until the date when termination for convenience is made;
 2. b) for Services delivered in the termination period;
 3. c) idle time for resources allocated which reasonably

cannot be reallocated until expiration of the termination notice, and

 1. d) other reasonable and unavoidable costs incurred.

14.1.4 Any costs must be reasonably mitigated by Supplier.

14.2 Termination for cause

14.2.1 Each party may immediately terminate the Agreement for cause:

 1. a) if the other party commits a material breach of the

Agreement, and the material breach has not been

remedied within 60 days of receipt of a written

notice from the non-breaching party to do so;

 1. b) if the other party is responsible for a material

breach of the Agreement, which is not capable of

remedy; or

 1. c) in the event of bankruptcy of the other party, subject to the right of the bankruptcy estate to enter

the Agreement to the extent permitted under the

Danish Insolvency Act or similar applicable law.

14.2.2 Customer’s failure to pay any outstanding amount

(except for outstanding amounts disputed in good

faith) is deemed a material breach.

14.3 Effects of termination

14.3.1 Termination for any reason has effect for the future

only (ex nunc).

14.3.2 Termination for any reason does not result in the

repayment of any payments made.

Force majeure event

15.1 No party is in breach of any obligation to the extent

and for the duration prevented from performing the obligation due to a force majeure event.

15.2 Force majeure events include acts of God, war,

mobilization, breakdown of telecommunication/ infrastructure that are not provided by Supplier, external security events (e.g. hacker attacks, attack by computer viruses or other third-party destructive behaviour) and similar conditions (if the event is not the result of Supplier’s breach, including non-compliance with agreed security requirements under the Agreement), health and safety restrictions and recommendations issued by public authorities, pandemics, epidemics, natural disaster, strikes, lock-out, fire, damages to production plant, import and export regulations and other unforeseeable circumstances beyond the control of the party concerned.

15.3 As soon as practicable after the affected party

issues a force majeure notice, and at regular inter

EG www.eg.dk

Let’s go further

9

vals thereafter, the parties must consult in good faith and use reasonable endeavours to agree on the steps to be taken and the appropriate plan for those steps, to enable continued provision of the Services affected by the force majeure event.

15.4 The parties must at all times following the occurrence of a force majeure event, and for its duration, use their respective reasonable endeavours to prevent and mitigate the effects of the force majeure event. If Supplier due to a force majeure event is prevented from deliver the Services, Supplier must at the request of Customer and against payment of time and material spent, take reasonable steps in accordance with good industry practice to overcome or minimise the consequences of the force majeure event.

Data and security

16.1 Customer holds all rights, including intellectual

property rights, to Customer’s own data.

16.2 Customer is responsible for the accuracy and

integrity of any data processed by Supplier when utilising the Services; and Customer’s transfer, migration and/or conversion of Customer’s data to or from the Services.

16.3 Customer accepts that Customer cannot require

Supplier’s employees to personally agree to terms on Customer’s IT security policy.

Customer’s personal data

17.1 If Supplier undertakes to process personal data

on behalf of Customer (as a data processor), the parties must enter into a separate data processor agreement based on Supplier’s standard. The provisions of the data processor agreement prevail in the event of conflict with the provisions of the Agreement, the General Terms or the Service Terms.

17.2 Supplier may not entrust personal data processed

on behalf of Customer to other parties for storage, reworking or deletion without informing Customer.

17.3 Customer confirms that it has obtained the necessary legal basis for Supplier, Supplier’s affiliates and third parties lawful processing of personal data on behalf of Customer, before providing personal data

to Supplier.

17.4 Supplier may anonymise and use for its own purposes any data received, generated, or processed as part of the Services. Supplier holds any and all rights, including intellectual property rights, to the anonymised data.

17.5 The parties are individually liable for fees & fines

imposed pursuant to article 83 of the General Data Protection Regulation.

Confidentiality

18.1 Each party must observe complete confidentiality

regarding any information and documentation etc. about the other party in every respect as obtained in relation to the Agreement and the Services. This clause applies regardless of termination of the Agreement for any reason.

18.2 Each party may disclose confidential information

to its representatives, including legal advisors, consultants etc. if the disclosure is necessary for legal advisors, consultants etc. to perform their roles or professional functionality in relation to the Agreement or the Services. A party may further disclose confidential information to the extent that it is required to do so by mandatory law or regulation, or by an enforceable order of a court or public authority acting within the scope of its powers.

18.3 The confidentiality obligations do not cover:

 1. a) information known or which becomes known to the

receiving party without obligation of confidentiality;

 1. b) information which is independently developed by

the receiving party;

 1. c) information which is known to the general public.

18.4 Personal information subject to privacy laws is not

per se confidential information.

Assignment

19.1 The parties may only assign rights and obligations

pursuant to the Agreement to a third party with the other party’s prior written approval, which must not be unreasonably withheld or delayed.

19.2 Notwithstanding anything to the contrary, Supplier

may, at its sole discretion, assign, novate or transfer

EG www.eg.dk

Let’s go further

10

the Agreement, in whole or in part, to (a) an affiliate of Supplier or (b) to any third party if done so as part of a divestment of one or more of its entities, business units etc.

Validity and severability

20.1 If a provision in this Agreement is considered illegal,

invalid or unenforceable, such provision will be enforced to the maximum extent possible under applicable law, and such provision will not affect the legality or the validity of any other provisions.

Global Trade Compliance and Anti-Corruption

21.1 Services are provided for Customer’s internal use

and not for commercialisation. If Customer exports, imports, or otherwise transfers any Service, Customer will be responsible for complying with applicable laws and regulations and for obtaining any required export or import authorizations. Both parties must comply with applicable laws and regulations relating to anti-bribery and anti-corruption. Supplier may suspend its performance under the Agreement to the extent required by applicable law.

Governing law and disputes

22.1 The Agreement is governed by and construed in

accordance with the law where Supplier is domiciled except for (a) rules leading to the application of other law and (b) the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

22.2 Any dispute controversy or claim arising out of or

related to the Agreement must be settled by arbitration as described below, unless otherwise agreed between the parties:

(a) for Customer’s domiciled in Denmark: Using the

Danish system of simplified arbitration adopted using the Danish Institute of Arbitrations rules for simplified arbitration applicable at the initiation of the arbitration proceedings. The seat of arbitration shall be Copenhagen. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

(b) for Customer’s domiciled in Norway: By arbitration

in accordance with the Norwegian Arbitration Act. The arbitration panel shall be composed of one arbitrator. The seat of arbitration shall be Oslo. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

(c) for Customer’s domiciled in Sweden: Using arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitrations of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce applicable at the initiation of the arbitration proceedings. The seat of arbitration shall be Stockholm. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

(d) for Customer’s domiciled in any other country: Using the Danish system of simplified arbitration adopted using the Danish Institute of Arbitrations rules for simplified arbitration applicable at the initiation of the arbitration proceedings. The seat of arbitration shall be Copenhagen. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

EG www.eg.dk

Let’s go further

11

Introduction

1.1 These Service Terms constitute an integral part of the Agreement and apply to Supplier’s provision of professional services, including Services within consulting, training, integration, applications development, project management, implementation, scripting, data transfer and documentation as well as the results and deliveries provided as a part thereof (“Professional Services”).

The Services

2.1 Unless expressly set out in the Agreement, all Professional Services are provided as professional performance services, meaning that Supplier provides a work effort but does not warrant a specific functionality or result (in Danish: “Indsatsforpligtelse”).

2.2 To the extent expressly set out in the Agreement, Professional Services may be provided with an obligation to achieve a specified result, meaning that Supplier must provide a specific functionality or result (in Danish: “Resultatforpligtelse”).

2.3 Supplier has the initiative for the performance of the Professional Services in accordance with the time schedule set out in the Agreement.

2.4 Supplier may fulfil any specification through the provision of standard functionality.

2.5 Upon effective payment for the Services Supplier grants Customer a perpetual, transferable, non-exclusive licence to any results that have been created or changed specifically for Customer as part of the Professional Services, including documentation, data, customizations, integrations and custom software.

2.6 The licence is unlimited in all respects, including in relation to time, territory, configuration, form, design, method and medium. The licence further includes any and all rights available to the owner and author, known or unknown, including the right to use, alter, develop, maintain, sublicence, distribute and assign the Services and results in any configuration, form, design, method and medium in Customer’s sole discretion

Time schedule and delivery

3.1 Supplier will use commercially reasonable efforts to

perform the Professional Services in accordance with

any time schedule set out in in the Agreement. Any time schedule in the Agreement is intended for planning and estimating purposes only and is not intended as a ”time of the essence” provision.

3.2 Unless a specific acceptance testing-, or delivery process is set out in the Agreement, time of delivery will occur continuously as Supplier performs the work effort constituting the Professional Services.

3.3 If a specific acceptance testing- or a delivery process is set out in the Agreement, the time of delivery will occur at the earliest of either (a) when the acceptance testing, or specific delivery process, has been approved/ completed or (b) when Customer starts using the Professional Services or puts the Professional Services into production use or in any other way accepts the Professional Services.

Testing and approval

4.1 Formalised testing, such as an acceptance test, will be performed to the extent set out in the Agreement and in accordance with the time schedule set out therein.

4.2 Approval is based on the agreed test plan and scope only; any testing outside hereof, e.g. testing outside of the agreed scripts or user cases, does not impact the approval of the acceptance test.

4.3 Customer must during the acceptance test report and classify all non-conformities without delay and provide appropriate documentation.

4.4 If the Customer does not reject the approval of the acceptance test in writing within 10 days after completion of the acceptance test and provides documentation for the basis hereof he ac-ceptance test is deemed approved.

4.5 Customer may only reject approval of the acceptance test if reproducible non-conformities are documented, deviate from the agreed specifications, and materially prevents Customer from putting the Professional Services into commercial operation.

4.6 If the acceptance test is rejected in accordance with the Agreement, Supplier may remedy the defects preventing acceptance and submit the Professional Services for renewed acceptance testing until the acceptance test is approved or the Agreement terminated.

SERVICE TERMS – PROFESSIONAL SERVICES

EG www.eg.dk

Let’s go further

12

Personnel

5.1 Supplier must use qualified resources for the performance of the Professional Services.

5.2 The parties must seek to ensure continuity in the resources used. If necessary, the parties may however replace resources, including named resources allocated to the Agreement, with other corresponding resources.

5.3 A party must notify the other party if a named resource is no longer available. In such case, the party must provide a replacement resource of equivalent capability.

Price and terms of payment

6.1 Time and material

6.1.1 Professional Services delivered under the price

model time and material are invoiced based on

the actual number of hours and materials spent in

delivering the Professional Services. To the extent

hourly rates are set out in the Agreement, they are

used in the calculation.

6.1.2 Only actual and effective time spent may be invoiced excluding e.g. lunch breaks, longer breaks, social

events, internal training.

6.1.3 Travel time is invoiced with 50 % of the applicable

rate.

6.1.4 Supplier must provide a price estimate if requested by Customer. If there is a risk or potential risk

that an estimate may or will be exceeded, Supplier

must notify Customer without undue delay. The

parties must in good faith agree on the necessary

adjustments. If an estimate is exceeded, Supplier

may continue to provide the Professional Services

against payment of the charges exceeding the fee

estimate unless a change has been agreed.

6.1.5 Supplier must keep account of the time spent, specifying in each instance the relevant resource and

the extent and nature of the work performed.

6.2 Fixed fee

6.2.1 Professional Services delivered under the price model fixed fee are invoiced according to the agreed

fixed fee regardless of time and material spent.

6.3 Other expenses

6.3.1 Supplier delivers the Professional Services within

normal business hours, i.e., on Monday to Friday, excluding public holidays in Supplier’s jurisdiction. If Customer specifically instructs Supplier to deliver the Professional Services outside of normal business hours, Supplier may charge Customer an overtime premium per hours of 100 %, regardless of the price model.

6.3.2 Costs, expenses and outlays e.g food and accommodation expenses are invoiced in addition to the charges for the Professional Services, regardless of the price model. Extraordinary expenses must be approved by Customer in advance.

6.3.3 Mileage is invoiced in addition to the charges for

the Professional Services regardless of the price model and is calculated in accordance with the prevailing official tax mileage reimbursement rate per kilometre driven (in Danish: ’Statens takster for kilometergodtgørelse’). Mileage does not include bridge toll or tickets to public transportation, which are invoiced separately as expenses. Supplier must reasonably reduce transport costs.

Breach and remedies

7.1 Supplier’s delay in the delivery of the Professional Services constitutes a material breach only if the agreed time of delivery is delayed by more than 90 days due to circumstances attributable to Supplier.

EG www.eg.dk

Let’s go further

13

Introduction

1.1 These Service Terms constitute an integral part of the Agreement and apply to Supplier’s provision of hosting services such as hosting of Customer’s platforms and infrastructure (“Hosting Services”) but excluding Software-as-a-Service.

1.2 Any access to and use of the Hosting Services may be subject to and governed by additional terms and conditions, including an acceptable user policy or terms from a third Party providing the Hosting Services as a Third Party Service. The additional terms may be included in the Agreement or be provided by third party delivering the Hosting Services.

The Services

2.1 Supplier will use commercially reasonable efforts to make the Hosting Services set out in the Agreement, available at all times, except for planned downtime and any unavailability caused by external events.

2.2 Supplier does not warrant that the Hosting Services will be error-free or that the Hosting Services will be without interruptions.

2.3 Any planned downtime will, to the extent reasonable possible, be placed outside of normal business hours, e.g. at night or in the weekends.

Time schedule and delivery

3.1 The Hosting Services will be delivered from the agreed

time of delivery.

3.2 If a transition period or project has been agreed to facilitate the takeover of any activities, software, hardware etc. or other preparatory work enabling Supplier to provide the Hosting Services from the agreed time of delivery, Supplier will provide the transition services as separate Professional Services and as set out in the Agreement.

3.3 The Hosting Services are provided as a recurring service for the term (including any renewal term) set out in the Agreement. If the Hosting Services are provided on a renewal or subscription basis, Customer acknowledges that continued provision of the Hosting Services is conditional on Customer’s timely periodic payment of renewal or subscription charges set out in the Agreement.

Changes

4.1 The Hosting Service may at the sole discretion of Supplier be subject to changes from time to time, including by addition or removal of features as long as such changes does not adversely affect the Hosting Services. The changes may occur without notice.

4.2 If the Hosting Services are delivered using Supplier’s software or hardware, Supplier may replace or upgrade the software or hardware without Customer’s prior consent.

Restricted access

5.1 If the provision of the Hosting Services, or Customer’s use hereof, at any time poses a risk of significant damage (of any kind) to Supplier or any other party, Supplier may block or restrict access to the Hosting Services, in whole or in part. Supplier must inform Customer without undue delay if access to the Hosting Services is restricted.

Termination assistance

6.1 Supplier must contribute to the transition of the Hosting Services from Supplier to Customer or a third party designated by Customer, in a loyal and responsible manner pursuant to reasonable request from Customer.

6.2 The provision of termination assistance in relation to any third party is subject to the third party entering into a confidentiality agreement with Supplier on terms and conditions no less strict than those set out in the Agreement.

6.3 The provision of termination assistance may be requested to be provided from the date of notice of termination (for any reason) and up to three months following the effective date of the termination.

6.4 Termination assistance is delivered against payment on a time and material basis in accordance with the actual number of hours and materials spent in delivering the termination assistance and calculated in accordance with Supplier’s generally applicable price list from time to time.

SERVICE TERMS – HOSTING SERVICES

EG www.eg.dk

Let’s go further

14

Introduction

1.1 These Service Terms constitute an integral part of the Agreement and apply to Supplier’s provision of licensing of software (the “Software”), excluding software-as-a-service.

1.2 These Service Terms apply only to the extent that the Software is not subject to separate licence terms, in which case such separate licence terms applies to the Software in lieu of these Service Terms in their entirety.

The Service

2.1 The Software, including data included in the Software, is a standard software product.

2.2 If the Software is provided under a subscription licence, Customer is granted a time-limited, non-exclusive, non-transferable right to use the Software, including any upgrades, updates, versions, releases, and development services, etc. provided by Supplier during the licence term specified in the Agreement, from the delivery date unless otherwise agreed in the Agreement and provided that Customer pays the subscription fee. Any delay in payment of the subscription fee means that Supplier may without liability suspend Customer’s access to the Software.

2.3 If the Software is provided under a perpetual licence, Customer is granted a perpetual, non-exclusive, non-transferable right to use the Software provided by Supplier as specified in the Agreement and from the delivery date unless otherwise agreed in the Agreement and provided that Customer pays the licence fee.

2.4 Only Customer is entitled to use the Software. Customer can only use the Software for its own purposes.

2.5 If specified in the Agreement, Customer can allow any affiliated company to use the Software for such company’s own purposes on the same terms as Customer, including terms regarding acquisition of the required licences. Customer will remain directly liable for any use of the Software and for compliance with the terms relating thereto, including for Customer’s affiliated companies.

2.6 The Software may be used only as expressly permitted unless otherwise permitted by mandatory legislation in force. It is expressly not permitted to:

 1. a) Break or circumvent any technical limitations;
 2. b) Reverse engineer, decompile or disassemble the

Software or use any other methods to gain access

to source code of the Software or any trade secrets

embodied in the Software;

 1. c) Modify or change the Software or the object code;
 2. d) Allow a third party to perform changes or maintenance

to the Software on behalf of Customer;

 1. e) Make the Software or the functionality of the Software available to any third party through any means

(e.g. through a network or hosting service);

 1. f) Publish or enable others to copy or access the Software;
 2. g) Sell, rent, lease or lend the Software;
 3. h) Use the Software for commercial software hosting

services;

 1. i) Use the Software to support the business of a third

party or to operate a bureau service;

 1. j) amend or remove any labels and/or notices regarding

copyright, trademarks or other rights, or any references

thereto, included in the Software or the medium on

which the Software has been delivered.

 1. k) use API or other interface tools made available or

developed by Supplier to establish functionality, which

is contained in, or planned for development of, the

Software.

2.7 Subject to Supplier’s prior specific written consent,

Customer is notwithstanding the forgoing entitled to

make the Software available to a third party operating

the Software on behalf of or for the benefit of Customer (e.g. a hosting service provider or outsourcing

service provider). Supplier may require such third party

to enter into a separate declaration concerning the

rights to the Software.

2.8 The source code of the Software is to be considered

and treated as confidential information.

2.9 Customer has no right to receive a copy of the source

code to the Software. Customer only has a right to

receive a copy of the object code to the extent the

Software is provided for client-side installation.

2.10 If Customer uses the Software in violation of

these Service Terms, Supplier may immediately and without notice cancel or terminate the Agreement with immediate effect on the grounds of material breach.

SERVICE TERMS – SOFTWARE

EG www.eg.dk

Let’s go further

15

Licence metrics

3.1 The licence is granted pursuant to the licence metrics specified in the Agreement, including the restrictions specified therein.

3.2 Customer must at all time, ensure to have the appropriate number of licences needed for Customer’s actual use regardless of any organisational ties, including in terms of employment and affiliation.

Updates and amendments

4.1 Supplier may, at its own discretion and at any time, decide to let the Software undergo upgrades, updates, releases, maintenances, development services and amendments in general, including by adding new versions, updates and amending functions, as long as such changes does not adversely affect the Software. The changes may occur without notice. Such upgrades and amendments may require planned downtime and may take place without any notice.

4.2 Access to upgrades, updates, versions, releases, maintenances, development services and amendments in general may be subject to entering into a separate agreement in this regard.

Intellectual property rights

5.1 Customer acknowledges that Supplier (or its licensors) owns all copyright and intellectual property rights or industrial property rights in and to the Software, including, but not limited to, the Software code. This also applies to any amendments, adjustments, upgrades etc. of the Software. Customer must respect such intellectual rights, and Customer is liable for any breach of such rights, including a third party’s unauthorised access to the Software.

Warranties

6.1 The Software is licensed ”as-is” meaning that the

Software is provided in whatever condition it presently

exists.

6.2 Supplier however warrants that the Software in all

material aspects will work in accordance with the

specifications set out in the Agreement and any original documentation provided by Supplier, and that all material functions work, provided that the Software is used for the intended purpose, in accordance with the specifications and on the computer hardware and with the operating system for which the Software has been developed.

6.3 The above represents the only warranties, and Supplier provides no additional warranties of any kind, neither explicit or implicit. Supplier explicitly waives any warranties regarding marketability and suitability for a specific purpose.

Audit and information

7.1 Supplier is at any time and without prior notice entitled to verify Customer’s compliance with these Service Terms. Such verification may be in the form of electronic access to the Software and any records therein. Customer must provide reasonable assistance to Supplier with these verification tasks.

7.2 Without prejudice to any other remedies for breach which Supplier may have at its disposal, and in case Customer has not been licenced correctly, Supplier is entitled to claim payment of the additional Licence Fee for the period when Customer has not been licenced correctly.

7.3 Neither of the parties are liable for the other party’s costs related to this clause 7. Regardless of the above, Customer is liable for any costs paid by Supplier if an audit reveals any non-compliance with the Service Terms on the part of Customer.

System requirements

8.1 Customer is aware and recognises that the Software may require and be comprised by specific system requirements and/or a software subscription. Such requirements are specified in the Agreement. Customer is responsible for complying with any such system requirements and for paying any related costs and fees. Supplier does not guarantee that the Software is compatible with any future versions of third party software.

EG www.eg.dk

Let’s go further

16

Introduction

1.1 These Service Terms constitute an integral part of

the Agreement and apply to Supplier’s provision of

Software-as-a-Service (the “Solution”).

1.2 Any access to and use of the Solution may be

subject to and governed by additional terms and

conditions, including an acceptable user policy. The

additional terms may be included in the Agreement

or be provided by third party delivering the Solution.

The Services

2.1 Supplier will use commercially reasonable efforts

to make the Solution set out in the Agreement

available at all times, except for planned downtime

and any unavailability caused by external events.

2.2 Supplier will use commercially reasonable efforts to

correct any incidents, but expressly disclaims any

legal obligations to do so.

2.3 Supplier does not warrant any specific service levels

for the performance of the Solution, nor that the

Solution will be error-free or that the Solution will

be without interruptions.

2.4

Any planned downtime will, to the extent reasonable possible, be placed outside of normal business hours, e.g. at night or in the weekends.The Solution, including data included in the Solution, is a standard product.Provided that Customer pays the fee, Customer is

2.5

 

2.6

 

granted a time-limited, non-exclusive, non-transferable right to use the Solution, including any upgrades, updates, versions, releases etc. provided by Supplier during the term specified in the Agreement, from effective date unless otherwise agreed in the Agreement and provided that Customer pays the fee. Any delay in payment of the subscription fee means that Supplier may without liability suspend Customer’s access to the Solution.

2.7

Only Customer is entitled to use the Solution. Customer can only use the Solution for its own purposes.

2.8 If specified in the Agreement, Customer can allow

any affiliated company to use the Solution for such

company’s own purposes on the same terms as

Customer, including terms regarding acquisition

of the required user rights. Customer will remain directly liable for any use of the Solution and for compliance with the terms relating thereto, including for Customer’s affiliated companies.

2.9 The Solution may be used only as expressly permitted unless otherwise permitted by mandatory

legislation in force. It is expressly not permitted to:

 1. a) Break or circumvent any technical limitations;
 2. b) Reverse engineer, decompile or disassemble the Solution or use any other methods to gain access to source code of the Solution or any trade secrets embodied in the Solution;
 3. c) Modify or change the Solution or the object code;
 4. d) Allow a third party to perform changes or maintenance to the Solution on behalf of Customer;
 5. e) Make the Solution or the functionality of the Solution available to any third party through any means (e.g. through a network or hosting service);
 6. f) Publish or enable others to copy or access the Solution;
 7. g) Sell, rent, lease or lend the Solution;
 8. h) Use the Solution for commercial software hosting services;
 9. i) Use the Solution to support the business of a third party or to operate a bureau service;
 10. j) Amend or remove any labels and/or notices regarding copyright, trademarks or other rights, or any references thereto, included in the Solution or the medium on which the Solution has been delivered.
 11. k) use API or other interface tools made available or developed by Supplier to establish functionality, which is contained in, or planned for development of, the Software.

2.10 Subject to Supplier’s prior specific written consent, Customer is notwithstanding the forgoing entitled to make the Solution available to a third party operating the Solution on behalf of or for the benefit of Customer (e.g. a hosting service provider or outsourcing service provider). Supplier may require such third party to enter into a separate declaration concerning the rights to the Solution.

2.11 The source code of the Solution is to be considered and treated as confidential information.

2.12 Customer has no right to receive a copy of the source

SERVICE TERMS – SOFTWARE AS A SERVICE

EG www.eg.dk

Let’s go further

17

code to the Solution. Customer only has a right to receive a copy of the object code to the extent the Solution is provided for client-side installation.

2.13 If Customer uses the Solution in violation of these

Service Terms, Supplier may immediately and without notice cancel or terminate the Agreement with immediate effect on the grounds of material breach.

User rights

3.1 The right to use the Solution is granted pursuant to

the user rights metrics specified in the Agreement,

including the restrictions specified therein.

3.2 Customer must at all time, ensure to have the

appropriate number of user rights needed for Customer’s actual use regardless of any organisational ties,

including in terms of employment and affiliation.

Intellectual property rights

4.1 Customer acknowledges that Supplier (or its licensors) owns all copyright and intellectual property rights or industrial property rights in and to the

Solution, including, but not limited to, the Solution’s

code. This also applies to any amendments, adjustments, upgrades etc. of the Solution. Customer

must respect such intellectual rights, and Customer

is liable for any breach of such rights, including a

third party’s unauthorised access to the Solution.

Warranties

5.1 The Solution is made available ”as-is” meaning that

the Solution is provided in whatever condition it

presently exists.

5.2 Supplier however warrants that the Solution in all

material aspects will work in accordance with the

specifications set out in the Agreement and any

original documentation provided by Supplier, and

that all material functions work, provided that the

Solution is used for the intended purpose, in accordance with the specifications and on the computer

hardware and with the operating system for which

the Solution has been developed.

5.3 The above represents the only warranties, and

Supplier provides no additional warranties of any

kind, neither explicit or implicit. Supplier explicitly waives any warranties regarding marketability and suitability for a specific purpose.

Audit and information

6.1 Supplier is at any time and without prior notice

entitled to verify Customer’s compliance with these

Service Terms. Such verification may be in the form

of electronic access to the Solution and any records

therein. Customer must provide reasonable assistance to Supplier with these verification tasks.

6.2 Without prejudice to any other remedies for breach

which Supplier may have at its disposal, and in case

Customer has not obtained the correct user rights,

Supplier is entitled to claim payment of the additional user fees for the period when Customer has not

obtained the correct user rights.

6.3 Neither of the parties are liable for the other party’s

costs related to this clause 6. Regardless of the

above, Customer is liable for any costs paid by

Supplier if an audit reveals any non-compliance with

the Service Terms on the part of Customer.

System requirements

7.1 Customer is aware and recognises that the Solution

may require and be comprised by specific system requirements and/or a software subscription. Such requirements are specified in the Agreement. Customer is responsible for complying with any such system requirements and for paying any related costs and fees. Supplier does not guarantee that the Solution is compatible with any future versions of third party software.

Time schedule and delivery

8.1 The Solution will be delivered from the agreed time

of delivery.

8.2 If a transition period or project has been agreed to

facilitate the takeover of any activities, software,

hardware etc. or other preparatory work enabling

Supplier to provide the Solution from the agreed

time of delivery, Supplier will provide the transition

services as separate professional services and as

EG www.eg.dk

Let’s go further

18

set out in the Agreement.

8.3 The Solution is provided as a recurring service for

the term (including any renewal term) set out in the

Agreement. If the Solution is provided on a renewal

or subscription basis, Customer acknowledges that

continued provision of the Solution is conditional on

Customer’s timely periodic payment of renewal or

subscription charges set out in the Agreement.

Changes

9.1 The Solution may at the sole discretion of Supplier

be subject to changes from time to time, including

by addition or removal of features, as long as such

changes does not adversely affect the Solution.

The changes may occur without notice.

9.2 If the Solution is delivered using Supplier’s software or

hardware, Supplier may replace or upgrade the software or hardware without Customer’s prior consent.

Termination assistance

10.1 Supplier must contribute to the transition of data

from the Solution to Customer or a third party designated by Customer, in a loyal and responsible manner pursuant to reasonable request from Customer.

10.2 The provision of termination assistance in relation

to any third party is subject to the third party entering into a confidentiality agreement with Supplier on terms and conditions no less strict than those set out in the Agreement.

10.3 The provision of termination assistance may be

requested to be provided from the date of notice of termination (for any reason) and up to three months following the effective date of the termination.

10.4 Termination assistance is delivered against payment on a time and material basis in accordance with the actual number of hours and materials spent in delivering the termination assistance and calculated in accordance with Supplier’s generally applicable price list from time to time

EG www.eg.dk

Let’s go further

19

Introduction

1.1 These Service Terms constitute an integral part of the Agreement and apply to Supplier’s provision of maintenance and support services (“Maintenance and Support Services”).

The Services

2.1 The Maintenance and Support Services are provided for the supported software and/or hardware set out in the Agreement.

2.2 These Service Terms apply only to the provision of the Maintenance and Support Services, not the supported software itself and/or hardware (including any changes hereto as a result of the Maintenance and Support Services), which is subject to the separate terms and conditions applicable hereto.

2.3 Maintenance and Support Services exclude the following:

 1. a) services for earlier versions of the supported software

and/or hardware;

 1. b) upgrading, modifying or refurbishing supported hardware;
 2. c) new versions or releases of software other than supported software;
 3. d) supply and installation of consumables (including user

replaceable items);

 1. e) updates to documentation;
 2. f) data correction, data transfer or data conversion; and
 3. g) services required due to: (i) misuse or abuse; (ii) damage

or malfunction caused by fire, smoke, heat, water, flood,

storm, lightning, electrical failure and any other similar

event; (iii) repairs or modifications by any party other

than Supplier; (iv) use other than in accordance with

the manufacturer’s instructions; (v) manufacturer

recalls including product or parts replacement or substitution; (vi) inability or refusal of the manufacturer

to provide services or spare parts; (vii) bugs, errors

or defective materials and workmanship caused by

software and/or hardware other than the supported

software and/or hardware; or (viii) the deliberate or

negligent acts or omissions of Customer or any third

party.

2.4 Unless expressly set out in the Agreement, all Maintenance and Support Services are provided as professional performance services, meaning that Supplier provide a work effort but does not warrant a specific functionality or result (in Danish: “Indsatsforpligtelse”).

2.5 Replacement parts provided by Supplier are new standard parts or refurbished parts of similar quality. Upon installation of a replacement part, the replaced part becomes the property of Supplier and the replacement part becomes the property of Customer.

2.6 Customer will care for the supported hardware, house it in suitable premises with suitable environmental conditions and follow reasonable operating and manufacturer instructions for the care and use of the hardware.

2.7 Supplier does not warrant any specific service levels for the performance of the Maintenance and Support Services.

Time schedule and delivery

3.1 The Maintenance and Support Services will be delivered from the agreed time of delivery.

3.2 The Maintenance and Support Services will be delivered to the term set out in the Agreement. If the Maintenance and Support Services are delivered on a renewal or subscription basis, Customer acknowledges that continued provision of the Maintenance and Support Services is conditional on Customer’s timely periodic payment of renewal or subscription charges set out in the Agreement.

3.3 The Maintenance and Support Services will be delivered during Supplier’s normal business hours and at/from a location determined by Supplier from time to time.

Price and terms of payment

4.1 All recurring charges for the Maintenance and Support Services are invoiced in advance in according with the Agreement.

SERVICE TERMS – MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES

EG www.eg.dk

Let’s go further

20

Introduction

1.1 These Service Terms constitute an integral part of the Agreement and apply to Suppliers provision of hardware products (“Hardware Procurement Services”).

Services

2.1 Supplier will procure, on behalf of Customer, the

procured hardware specified in the Agreement.

Time Schedule and delivery

3.1 The hardware to be delivered as part of the Hardware

Procurement Services will be delivered to the delivery

location(s) set out in the Agreement. Delivery locations must permit access which is reasonable, and

Customer will at its own expense facilitate off-loading

of the hardware at the delivery locations.

3.2 Any delivery date set out in the Agreement is an

estimate only and Supplier is not liable for any delay

in delivery. Where Supplier is aware of or anticipates

a delay in delivery, Supplier must promptly notify Customer of the delay and the revised estimated delivery

date. If Customer requests a delay to the delivery date,

is unable to accept delivery on the delivery date or the

delivery date is delayed due to a cause beyond the

reasonable control of Supplier, Customer is liable for any

extra charges, losses or expenses incurred by Supplier.

3.3 The risk for the hardware passes to Customer upon

delivery.

Retention of title

4.1 Hardware is provided subject to retention of title. Supplier retains full legal title to and beneficial ownership

of each hardware unit notwithstanding the delivery to

Customer and possession and use of the hardware by

Customer.

4.2 The retention of title remains in force until Customer

has paid the total remuneration for the affected hardware, including applicable interest, costs and expenses.

5 Price and terms of payment

5.1 Payment for the Hardware Procurement Services is due on delivery. Payment is not subject to acceptance by Customer or completion of installation, commissioning or test procedures.

5.2 Responsibility for freight, transit insurance and associated charges will be detailed the Agreement. In the absence of such terms, Customer is responsible for freight, transit insurance and associated charges from the point at which the hardware is available for dispatch from Supplier’s or its supplier’s premises.

Rights and remedies

6.1 The Hardware Procurement Services are provided on behalf of Customer and are not a direct sale from Supplier. Accordingly, all hardware not manufactured by Supplier is subject to the third party manufacturer’s warranty and right of complaint only. Supplier does not provide any warranty or right of complaint for the hardware.

SERVICE TERMS – HARDWARE PROCUREMENT SERVICES

EG www.eg.dk

Let’s go further

EG delivers vertical software that helps our customers move their businesses further.

Our software is embedded with highly specialized vertical knowledge and is developed based on a deep understanding of our customers’ profession and industry.

Find out more at global.eg.dk/about-eg/

Close Menu