Det med småt

Vores priser er

Vælger du os

Omfang

Hairtools ApS stiller via Internet sit booking- og kassesystem til Brugerens disposition. Omfanget kan løbende ændres i form af ekstra tillægsprodukter, moduler eller antal af brugere. Brugeren er alene berettiget til at anvende systemet i overensstemmelse med de instruktioner og anvisninger, som Brugeren modtager af Hairtools ApS.

Varighed

Abonnementet træder i kraft ved opstart og tegnes for 1 måned ad gangen. Opsiges abonnementet ikke, betragtes det som forlænget med et yderligere en måned. Første faktureringsperiode løber fra opstartsdato til udgangen af en måned. Herefter faktureres Brugeren månedsvis forud.

Betalingsbetingelser

Abonnementet betales forud for den 1. i en måned. Modtages betalingen ikke rettidigt, opkræves gebyr på kr. 100,00. Såfremt betalingen fortsat ikke er modtaget inden 8 dage efter rykkerskrivelsens udstedelse, er Hairtools ApS berettiget til spærring af adgang indtil betalingen er registreret.

Brugeren giver ved tilmelding til BetalingsService hermed tilladelse til at indgå betalingsaftale med Hairtools ApS, som indebærer at Brugerens pengeinstitut automatisk kan overføre skyldforhold mellem Brugerens konto og Hairtools’ konto.

Prisændringer

Ved ændringer i omfang mht. tillægsprodukter, ekstra moduler eller antal brugere reguleres den månedlige licens uden varsel til det hvert tid gældende prisblad, som forefindes i administrationsmodulet.

Hairtools ApS er berettiget til at foretages general prisstigninger uden varsel svarende til stigningen i nettoprisindekset samt berettiget til at foretages individuelle prisstigninger med 3 måneders varsel.

Driftstabilitet

Driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer, som ikke kan styres af Hairtools ApS, er Hairtools ApS uvedkommende.

For at yde Brugeren den bedst mulige service, er det nødvendigt periodisk at udbygge og udskifte teknisk anlæg samt foretage opdateringer mv. I den forbindelse forbeholder Hairtools ApS sig ret til, efter rimeligt varsel, at foretage kortvarige afbrydelser. Afbrydelser vil dog blive tilstræbt gennemført i tidsrummet kl. 21:00-06:00.

Hairtools ApS forbeholder sig ret til løbende at foretage opdateringer og forbedringer til systemet.

Forsinkelser og fejl

I tilfælde af tekniske problemer eller andre unormale forhold, som er inde for Hairtools ApS’ kontrol – vil arbejdet blive udført hurtigst muligt og uden unødig forsinkelse.

Hairtools ApS påtager sig intet ansvar for forsinkelser, fejl eller mangler som følge af svigt eller fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, linier, installationer mv.

Oplysninger, der sendes via e-mail eller SMS af Hairtools anses for at være gyldige og korrekte på afsendelsestidspunktet. Forhold, der måtte opstå efter tidspunktet for e-mail- og SMS-afsendelsen kan imidlertid resultere i ændringer i oplysninger, der er registreret i Hairtools’ kernesystemer.

Ejendomsret

Programmet, websider, tekster, logoer er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt Hairtools ApS.

Brugeren ejer og kan frit disponere over data i systemet. Ophører en aftale – enten pga. abonnementsopsigelse eller misligholdelse – har Brugeren ikke længere adgang til systemet, men eksisterende data kan indtil 30 dage efter ophør bestilles på cd-rom mod gebyr til det hvert tid gældende prisblad, som forefindes i administrationsmodulet.

60 dage efter abonnementets ophør vil alle data blive permanent slettet. Transaktionsdata anses forældet efter 5 år og slettes derefter løbende fra systemet.

Hairtools ApS ansvar

Hairtools ApS er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i Brugerens data.

Hairtools ApS’ erstatningsansvar kan uanset årsag, ikke overstige det beløb Brugeren har betalt for anvendelse af systemet i en periode på 12 måneder op til den erstatningspådragende hændelse indtraf.

Brugerens ansvar

Brugeren har ansvaret for at brugernavn og tilhørende adgangskoder ikke bliver misbrugt. Brugeren har ansvaret for at de benyttede Pc’er og adgangen til Internettet fungerer.

Som kunde er du alene ansvarlig for, at kravene i henhold til lov om behandling af personoplysninger samt reglerne i henhold til markedsføringsloven overholdes.

Overdragelse

De rettigheder og forpligtelser, som du har erhvervet i henhold til nærværende aftale, kan ikke uden Hairtools ApS skriftlige forudgående samtykke overdrages helt eller delvist til tredjemand. Hairtools ApS er berettiget til helt eller delvist at overdrage eller på anden måde overlade sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale til tredjemand.

Opsigelse

Aftalen kan gensidigt kun gyldigt opsiges skriftligt. Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode. Opsiges abonnementet skriftligt inden 14 dage efter opstart, betragtes aftalen som ikke indgået, dog refunderes opstartsomkostninger ikke.

Force majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energi-forsyningen, længerevarende sygdom hos nøgle-medarbejdere samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

Tavshedspligt

Hairtools ApS har tavshedspligt om alle informationer, Hairtools ApS måtte komme i besiddelse af om Brugeren. Hairtools ApS skal derudover sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte, medmindre Brugeren giver forudgående skriftlige samtykke hertil, samt, at alle data behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt og fortroligt.

Tvister

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres i henhold til dansk ret ved byretten i København.

København, den 21. april 2010, revision 4

Hairtools ApS (CVR 26265193)
Lautrupvang 24
2750 Ballerup

Close Menu